รหัสอบรม:

การเสวนา เรื่อง “พรบ.สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 ปี 2561”

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561

เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

** ไม่เสียค่าลงทะเบียน **

หลักการและเหตุผล

ด้วย พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 บัญญัติให้การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ได้ใช้บังคับเป็นเวลานานแล้ว และในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงได้มีการปรับปรุงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้มีมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับและได้ความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วน

โดย พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2561 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงนที่ 19 เมษายน พ.ศ.2561 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป  วิศวกรรมสาถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย จึงเห็นควรร่วมกันจัดเสวนาเพื่อให้ผู้สนใจทราบถึง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2561 ดังกล่าว

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
13.30 – 14.00 น.

ลงทะเบียน

14.00 – 16.00 น.

การเสวนา “พรบ.สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 ปี 2561”

                                เสวนาโดย           

                                    นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์     

กรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                    ผศ.ดร.บุญส่ง  ไข่เกษ          

ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1

                                    นายสุชิน  สังขพงษ์            

อดีตผู้อำนวยการกองนิติการ กรมควบคุมมลพิษ

                                    นางสาวขนิษฐา  ทักษิณ     

กรรมการบริหาร/ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟเทคโนโลยี จำกัด

                                ดำเนินรายการโดย                  

                                    ผศ.ยุทธนา  มหัจฉริยวงศ์      

นายกสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

กรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

คณะวิทยากร

การเสวนา เรื่อง “พรบ.สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 ปี 2561”
นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

กรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.บุญส่ง ไข่เกษ

ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1

นายสุชิน สังขพงษ์

อดีตผู้อำนวยการกองนิติการ กรมควบคุมมลพิษ

นางสาวขนิษฐา ทักษิณ

กรรมการบริหาร/ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟเทคโนโลยี จำกัด

ผศ.ยุทธนา  มหัจฉริยวงศ์

นายกสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

กรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

29/06/2018

สถานที่จัด

วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถ้มภ์ (วสท.)
โทรศัพท์ (02) 184 4600-9 ต่อ 527 โทรสาร (02) 184 4597
email : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

พรบ.สิ่งแวดล้อม-ฉบับ2-ปี61-29มิย61-1.pdf