รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง “การจัดการความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า”  รุ่นที่ 2

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

** คลิกเพื่อลงทะเบียน **

หลักการและเหตุผล

อนาคตยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  และจากการผลักดันจากนโยบายของรัฐบาล และนวัตกรรมจากผู้ผลิตยานยนต์สู่การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า การส่งเสริมทักษะ นวัตกรรม ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจะเพิ่มจำนวนมาก การเรียนรู้ Electric Vehicle : EV เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจด้านวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า จะต้องมีความรู้ความเข้าใจทำความเข้าใจการทำงานของส่วนประกอบยานยนต์รถยนต์ไฟฟ้า ระบบความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบของรถยนต์ไฟฟ้า ฟังก์ชันการทำงาน
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานไฟฟ้าแรงสูงแบบต่างๆ ในรถยนต์ไฟฟ้า
 3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยไฟฟ้าแรงสูงแบบต่างๆ ในรถยนต์ไฟฟ้า
 4. ข้อกำหนดการออกแบบสำหรับการป้องกันความปลอดภัยในรถยนต์ไฟฟ้า
 5. เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถตอบโต้ได้มีประสิทธิภาพ

ค่าลงทะเบียน

ประเภทสมาชิก
  สมาชิก ว.ส.ท.     2,500  บาท / คน
  บุคคลทั่วไป         3,000  บาท / คน  
 
หมายเหตุ *** การชำระเงินถือเป็นการจองที่นั่งโดยสมบูรณ์ ***

กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชีของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Ø ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย              เลขที่ 045-2-03026-1ติดต่อสอบถาม : คุณเยาวพา  สินพาณิชย์ โทรศัพท์  0-2184-4600 ถึง 9 ต่อ 524

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

08.00 – 09.00 น.                  ลงทะเบียน รับเอกสาร

09.00 – 16.30 น.                  ความรู้พื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า

 • มาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า
 • แบตเตอรี่และระบบการจัดการพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 • ความปลอดภัยในการทำงานประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง
 • ความปลอดภัยในการทำงานระบบไฟฟ้าแรงดันสูง
 • การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
 • การตอบสนองกรณีเกิดอุบัติเหตุ
 • กรณีศึกษาอันตรายจากแรงดันไฟฟ้า
 • ทำแบบทดสอบ

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง “การจัดการความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า”  รุ่นที่ 2
อ.สุรเชษฐ์  สีงาม

ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย  วสท.

วันที่จัด

29/09/2023

สถานที่จัด

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ผู้บริหารอาคาร ผู้ดูแลอาคาร วิศวกรอาคาร
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ
3. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย อาคาร
4. และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา  สินพาณิชย์ โทรศัพท์  0-2184-4600 ถึง 9 ต่อ 524

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-การจัดการความปลอดภัย-ยานยนต์ไฟฟ้า-รุ่น-2.pdf