รหัสอบรม:

 

การอบรมเรื่อง การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของภาชนะรับความดัน
ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม พ.ศ.2564
จัดโดย      คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ร่วมกับ      สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย
จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

หลักการและเหตุผล

ภาชนะรับความดัน (Pressure vessel) เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบและใช้งานในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  และอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น Blowdown Tank, Compressed Air Receiver Tank, Compressed Natural Gas Tank เป็นต้น ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้ความสนใจในเรื่องความปลอดภัยจึงได้ออกมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับภาชนะรับความดันในโรงงานไว้ด้วย กำหนดให้มีการตรวจสอบและทดสอบความปลอดภัย รวมถึงการใช้งานต้องจัดทำและดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเช่นเดียวกับหม้อน้ำ จึงมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจการออกแบบ การตรวจสอบ การใช้งานและการซ่อม ป้องกันแก้ไขก่อนที่จะเกิดความเสียหายที่มีผลกระทบต่อการใช้งานในระบบ รวมถึงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงถังลม และถังแก๊ส

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการออกแบบเบื้องต้น และการกำหนดวิธีการตรวจสอบ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ลักษณะความเสียหาย และประเมินอายุที่เหลือจากลักษณะความเสียหายและผลการตรวจสอบ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดวิธีการซ่อม การป้องกันและแก้ไขให้ถังภาชนะรับความดันสามารถใช้งานตลอดอายุการออกแบบ หรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งาน อีกทั้งยังสามารถยืดอายุการใช้งานได้หากการประเมินพบว่ายังมีค่าความเผื่อด้านความแข็งแรงเพียงพอ

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำกรณีศึกษาไปประยุกต์ใช้งานได้

 

 

สมัครอบรมที่นี่

https://forms.gle/Aq3nU8D8y5yj9Ry79

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 พักรับประทานอาหารกลางวัน  
09.00–12.00 น.  แนวทางการออกแบบภาชนะรับความดันเบื้องต้น 13.00–16.00 น. ลักษณะความเสียหายของภาชนะรับความดัน
วันศุกร์ที่   30 กรกฎาคม 2564
09.00–12.00 น.   วิธีการตรวจสอบภาชนะรับความดัน 13.00–16.00 น. การประเมินอายุที่เหลือภาชนะรับความดัน
วันเสาร์ที่  31 กรกฎาคม 2564
09.00–12.00 น.   วิธีการซ่อมและปรับปรุงภาชนะรับความดัน

 

13.00–14.30 น. กรณีศึกษาการประเมินอายุ จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

14.30–16.00 น. กรณีศึกษาการประเมินอายุ จากอุตสาหกรรมทั่วไป

คณะวิทยากร

วิทยากรโดย     นายกรณเสฎฐ์  ปิติอริยะนันท์      บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

นายสหเทพ จ้อยประดิษฐ์        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่จัด

29/07/2021

สถานที่จัด

ออนไลน์ วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. /สมาคมหม้อน้ำฯ บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณพรนิชา รอดชีวะ
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 525
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

อบรม_ประเมินอายุถังความดัน_รุ่นที่7-ออนไลน์-สำเนา.pdf