รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง”  รุ่นที่ 53

วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน และ 1 – 2 ธันวาคม พ.ศ.2561

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมก่อสร้างได้มีการพัฒนารูปแบบเปลี่ยนแปลงไปมาก การแข่งขันมีความรุนแรงขึ้นทั้งในด้านคุณภาพ ราคา เวลา ความปลอดภัย และการบริการ ซึ่งความรู้ ความสามารถในเชิงวิศวกรรมแต่เพียงอย่างเดียวนั้น อาจไม่เพียงพอต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของงานก่อสร้าง จึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญในด้านการบริหารงานในด้านภาพรวมด้วยไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การปฏิบัติและควบคุมด้านต่างๆ  ทั้งงานวิศวกรรมและงานสนับสนุน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างไทย จึงได้จัดเตรียมหลักสูตรเพื่อการอบรมทางวิชาการสำหรับระดับผู้บริหารโครงการก่อสร้าง หลักสูตรจะเน้นหนักในด้านการบริหารและจัดการงานในโครงการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโครงการ การเตรียมงานก่อสร้าง สัญญาก่อสร้าง การจัดเตรียมงบประมาณ การวางแผนงาน วัสดุ และแรงงาน วิศวกรรมงานระบบ  โดยเป็นการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์จริง มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ประโยชน์จากการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์ของการอบรม

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารโครงการ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ สถาปนิกโครงการและวิศวกรโครงการ
  3. เพื่อการเรียนรู้ของพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง
  4. เพื่อยกระดับบุคลากรในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

09.00 – 12.00 น.               รหัสบริหารโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย     นายประสงค์  ธาราไชย

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               สัญญาก่อสร้างและการบริหารสัญญา

โดย     รศ.ดร.วีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป์

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

09.00 – 12.00 น.               การจัดทำ Project Finance และงบประมาณในการก่อสร้าง

                                (Budget&Control Budget) พร้อมกรณีศึกษา

โดย     ดร.ภาณุ  เชาว์ปรีชา

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               เจ้าของโครงการกับการบริหารงานโครงการ

โดย     ดร.ชาตรี พงษ์วิไลย์

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561

09.00 – 12.00 น.               การบริหารงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ และกรณีศึกษา

โดย     นายธวัชชัย  สุทธิประภา

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               การเตรียมงานก่อสร้างสำหรับโครงการอาคารขนาดใหญ่

โดย     นายชนวิช  อนัคกุล

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2561

09.00 – 12.00 น.               การวางแผนงาน แผนวัสดุ และแผนแรงงานในการบริหารงานก่อสร้าง

โดย    ผศ.ดร.ณรงค์  เหลืองบุตรนาค

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.             การบริหารงานวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร

โดย    นายพิทักษ์พงศ์ ณ สงขลา

หมายเหตุ

พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

คณะวิทยากร

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง “การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง” รุ่นที่ 53
นายประสงค์ ธาราไชย

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีพีเอสดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

 

รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด

นายธวัชชัย สุทธิประภา

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน)

นายชนวิช อนัคกุล

บริษัท นันทวัน จำกัด

ผศ.ดร.ณรงค์ เหลืองบุตรนาค

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายพิทักษ์พงศ์ ณ สงขลา

บริษัทงานระบบ ในกลุ่มบริษัท JWS

วันที่จัด

29/11/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุมอาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 20 พ.ย. 61
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง-29-30พย-1-2ธค61.pdf