รหัสอบรม:

การฝึกอบรมเรื่อง

การบัญชีบริหาร :  สำหรับวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี

วันที่ 29-30 กันยายน พ.ศ.2561 (เสาร์-อาทิตย์)  ณ  ห้องประชุมชั้น อาคาร วสท.

จัดโดย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

            ข้อมูลทางบัญชีบริหารเป็นข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกฝ่ายในองค์กร ควรจะต้องเรียนและรับรู้ โดยเฉพาะวิศวกร และผู้บริหารที่ไม่ใช่นักบัญชี ที่ควรจะต้องสามารถวิเคราะห์และต้องตีความงบการเงิน รวมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุน และการจัดทำงบประมาณ และงบประมาณเงินสด  เพื่อทำให้หน่วยงานนั้นสามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถวางแผนและควบคุมกำไร ตลอดจนสามารถวางแผนให้ไม่ต้องประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

 1. สามารถวิเคราะห์และตีความข้อมูลในงบการเงินเพื่อประโยชน์เชิงบริหาร
 2. เข้าใจถึงแนวทางการบริหารสภาพคล่อง
 3. สามารถวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผน และการตัดสินใจ
 4. สามารถจัดการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณ
 5. เข้าใจเรื่องการงบประมาณ งบประมาณเงินสด และงบกระแสเงินสด
 6. สามารถเข้าใจถึงความสำคัญของส่วนงานต่างๆที่มีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของกิจการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม

 1. วิศวกรทุกสาขาที่มุ่งมั่นเป็นวิศวกรอาชีพที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
 2. วิศวกรที่มุ่งมั่นเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กร
 3. ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
 4. ผู้สนใจที่มุ่งมั่นมีกิจการของตนเอง

 วิทยากร   อาจารย์นวพร  บุศยสุนทร

อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านเป็นวิทยากรในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหารมากกว่า 10 รุ่น ซึ่งท่านสามารถถ่ายทอดวิชาการบัญชีบริหารที่ซับซ้อนให้ผู้บริหารเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ในทางปฏิบัติได้

กำหนดการ

®  วันที่ 1

08.00 – 09.00 น.              ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.              การทำความเข้าใจงบการเงิน

–     งบดุล           –   งบกำไรขาดทุน           –   งบกระแสเงินสด

12.00 – 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.              การวิเคราะห์งบการเงิน

–     วิเคราะห์แนวโน้ม              –      วิเคราะห์โครงสร้าง

14.45 – 16.30 น.              การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน

 • สมรรถภาพในการหากำไร
 • ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น
 • ความสามารถในการชำระหนี้ระยะยาว
 • ประสิทธิภาพในการใช้และควบคุมทรัพยากร

®  วันที่ 2

09.00 – 12.00 น.              การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ

 • การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกำไร
 • การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ

12.00 – 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.              การวางแผนและควบคุมการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณ

 • งบประมาณระยะสั้น –  งบประมาณระยะยาว

14.45 – 16.30 น.              งบประมาณเงินสด

 • การวางแผนและควบคุมกำไร
 • ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณเงินสดกับงบกระแสเงินสด

 

สอบถามข้อมูลโทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 524 คุณชฎาพร

E-mail: [email protected] หรือ Homepage: www.eit.or.th

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 29 กันยายน 61

08.00 – 09.00 น.              ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.              การทำความเข้าใจงบการเงิน

–     งบดุล           –   งบกำไรขาดทุน           –   งบกระแสเงินสด

12.00 – 13.00 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.              การวิเคราะห์งบการเงิน

–     วิเคราะห์แนวโน้ม              –      วิเคราะห์โครงสร้าง

14.45 – 16.30 น.              การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน

– สมรรถภาพในการหากำไร                                                                                                          – ความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้น                                                                                        –  ความสามารถในการชำระหนี้ระยะยาว                                                                                    – ประสิทธิภาพในการใช้และควบคุมทรัพยากร

วันที่ 30 กันยายน 61

09.00 – 12.00 น.             การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการวางแผนและตัดสินใจ                                                            – การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกำไร
– การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.     การวางแผนและควบคุมการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณ                                                    – งบประมาณระยะสั้น – งบประมาณระยะยาว
14.45 – 16.30 น.              งบประมาณเงินสด                                                                                                                         – การวางแผนและควบคุมกำไร
– ความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณเงินสดกับงบกระแสเงินสด

คณะวิทยากร

อาจารย์นวพร บุศยสุนทร

อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านเป็นวิทยากรในโครงการเสริมทักษะด้านการบริหารมากกว่า 10 รุ่น ซึ่งท่านสามารถถ่ายทอดวิชาการบัญชีบริหารที่ซับซ้อนให้ผู้บริหารเข้าใจได้ง่าย นำไปใช้ในทางปฏิบัติได้

วันที่จัด

29/09/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

-วิศวกรทุกสาขาที่มุ่งมั่นเป็นวิศวกรอาชีพที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
-วิศวกรที่มุ่งมั่นเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กร
-ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
-ผู้สนใจที่มุ่งมั่นมีกิจการของตนเอง

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 25 ก.ย. 61
สมาชิก วสท. เท่านั้น บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 524
โทรสาร. 02-184-4662
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-การบัญชีบริหาร-3-2561.pdf