รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาชีพ
เรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฎิบัติ)   *** ยกเลิก
(Industrial Instruments Calibration : Theory & Practice)
รุ่นที่ 5
วันที่ 29-30 กันยายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ที่ห้องประชุมชั้น 6 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ซอยรามคำแหง 39
จัดโดย
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่ 

 

 

คำนำ
อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพจะต้องมีเครื่องมือวัดและทดสอบในการผลิตหรือบริการที่มีคุณภาพดีคือวัดได้ถูกต้องเที่ยงตรงและได้มาตรฐาน ด้วยเหตุนี้มาตรฐานระบบคุณภาพระดับสากล เช่น ISO-9000, ISO-16949, ISO-17025 ฯลฯ จึงมีข้อกำหนดให้อุตสาหกรรมทำการสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration) เครื่องมือวัดและทดสอบที่มีผลต่อคุณภาพสินค้าที่ผลิตหรือบริการที่ใช้ในกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ แต่การปฎิบัติการสอบเทียบฯ เครื่องมือวัดแต่ละชนิดก็มีหลักการและเครื่องมือมาตรฐานที่จะใช้ที่เหมาะสมกับแต่ละชนิด ต้องรู้ค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Uncertainty of Measurement) จึงจะเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นการมีความรู้และวิธีการสอบเทียบมาตรฐานจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ วสท. จึงจัดอบรมเรื่องนี้ขึ้นสำหรับผู้บริหารและผู้ที่ต้องปฎิบัติหรือรับผิดชอบงานสอบเทียบเครื่องมือวัดขององค์กร ได้เรียนรู้หลักการและได้ทดลองสอบเทียบฯ เครื่องวัดชนิดต่าง ๆ ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้รู้หลักการสอบเทียบมาตรฐานของเครื่องมือวัดชนิดต่างๆ และการบริหารงาน
2. เพื่อให้รู้ความหมายของศัพท์สำคัญทางการวัด รวมทั้งการคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
3. เพื่อให้สามารถเลือกใช้เครื่องมือมาตรฐานที่เหมาะสมกับเครื่องวัดแต่ละชนิด
4. เพื่อให้ได้ทดลองปฎิบัติการสอบเทียบฯ เครื่องวัดชนิดต่าง ๆ

วิทยากร
 คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องมือมาตรวิทยา บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด,
อดีตผู้จัดการศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
 คุณเดชอุดร เมฆวิวัฒนาวงศ์
วิศวกร ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 คุณจริยา ทรัพย์บารมี
อดีตหัวหน้ากลุ่มงานสอบเทียบมวลและปริมาตร บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563
08:30-09.00 น. ลงทะเบียน
09:00-09.10 น. เปิดการอบรม
09:10-12:00 น. 1. หลักการพื้นฐานของการสอบเทียบมาตรฐานและสภาพแวดล้อม
2. ศัพท์มาตรวิทยาที่สำคัญ การกำหนดระยะเวลาสอบเทียบ จำนวนครั้งที่วัด
3. การสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางไฟฟ้า เครื่องมือมาตรฐานและแหล่งความไม่แน่นอน
13:00-16:30 น. 4. การสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางอุณหภูมิ เครื่องมือมาตรฐานและแหล่งความไม่แน่นอน
5. การสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางความดัน เครื่องมือมาตรฐานและแหล่งความไม่แน่นอน

วันพุธที่ 30 กันยายน 3563
08:30-09.00 น. ลงทะเบียน
09:00-10:45 น. 6. การสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางเครื่องชั่ง , Force gage เครื่องมือมาตรฐานและแหล่งความไม่ แน่นอน
7. การสอบเทียบฯ เครื่องวัดทางมิติ เช่น ไมโครมิเตอร์และเวอร์เนีย ไดแแอลเกจ เกจวัด
ความหนา เครื่องมือมาตรฐานและแหล่งความไม่แน่นอน
8. การคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด
10.45 – 16.30 น. 9. แบ่งกลุ่มทดลองปฎิบัติการสอบเทียบฯ เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า (DMM, DC V/I/R source, อุณหภูมิ (TC/RTD,LIG), ความดัน (P-gauge), เครื่องชั่ง, ไมโครมิเตอร์, เวอร์เนีย ไดแอลเกจ เกจวัดความหนา ที่ใช้กันมากและทดลองคำนวณค่าความไม่แน่นอน

หมายเหตุ – มีอาหารว่าง น้ำชา กาแฟ บริการ ในช่วงเช้าและบ่าย
– พักรับประท่านอาหารกลางวันเวลา 12:00 – 13:00 น.
– กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คณะวิทยากร

29-30/9/63การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมชนิดต่างๆ (ทฤษฎีและปฎิบัติ) รุ่นที่ 5

วิทยากร
 คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องมือมาตรวิทยา บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด,
อดีตผู้จัดการศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น
 คุณเดชอุดร เมฆวิวัฒนาวงศ์
วิศวกร ศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 คุณจริยา ทรัพย์บารมี
อดีตหัวหน้ากลุ่มงานสอบเทียบมวลและปริมาตร บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่จัด

29/09/2020

สถานที่จัด

ชั้น 6 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้ปฏิบัติงานสอบเทียบฯ เครื่องมือวัดขององค์กร
- ผู้เริ่มต้น ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบงานสอบเทียบฯ ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- อาจารย์หรือผู้สนใจงานสอบเทียบฯ

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม-รุ่น-5.pdf