รหัสอบรม:

หลักสูตรการอบรมเรื่อง
ออกแบบโครงสร้างด้วย PROTA STRUCTURE  รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

*** ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องนำ Note Book มาด้วย*** ในวันอบรม

เป็นซอฟต์แวร์ที่สำหรับวิศวกรโครงสร้างอาคาร เพื่อช่วยในงานออกแบบความแข็งแรงของอาคาร ทั้งคอนกรีต และโครงสร้างเหล็ก ซึ่งรองรับโค้ดมาตรฐานทางวิศวกรรมทั่วโลก อาทิ อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และ มาตรฐานของแต่ละประเทศอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศไทย วิศวกรโครงสร้างสามารถใช้ PROTA STRUCTURE เพื่อสร้างแบบจำลองโครงสร้างอาคารแบบ 3 มิติ โดยกำหนดมาตรฐานเหล็ก และคอนกรีตที่ใช้แล้วทำการวิเคราะห์ ความแข็งแรงของอาคารที่ออกแบบเพื่อตรวจสอบว่าสามารถคงอยู่ได้ในสภาวะต่าง ๆ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว, การเกิดพายุ ฯลฯ พร้อมสร้างรายงานการคำนวณออกมาให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้งานออกแบบมีความถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งนี้เมื่อได้ความแข็งแรงของอาคารที่ต้องการแล้ว PROTA STRUCTURE สามารถช่วยเขียนแบบโครงสร้างต่าง ๆ ของอาคาร เช่น ฐานราก เสา คาน พื้น หน้าตัดต่าง ๆ ให้ออกมาโดยอัตโนมัติ ช่วยลดเวลาในการเขียนแบบไปได้กว่า 50-70%

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อให้สามารถใช้คำสั่งในการสร้างชิ้นส่วนอาคารใน PROTA STRUCTURE ได้อย่างถูกต้อง อ่านค่าผลการวิเคราะห์โครงสร้าง และสามารถนำไปออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างได้ และเพื่อให้สามารถใช้งาน Prota Detail และ Prota Steel ได้

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย
บทที่ 1    การสร้าง model อาคารอย่างง่าย(ไม่เกิน 5 ชั้น) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
บทที่ 2    วิเคราะห์ แรงลมและแผ่นดินใหว (ออกแบบด้วย มยผ.1311-50 และมยผ.1301/1302-61)
บทที่ 3    ออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก + ส่งออก Detail อัตโนมัติ (Prota Detail)
บทที่ 4    สร้าง Model อาคารอย่างง่าย (อาคารโรงงาน) อาคารโครงสร้างเหล็ก
บทที่ 5    วิเคราะห์ แรงลม(ออกแบบด้วย มยผ.1311-50)
บทที่ 6    ออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็ก + ส่งออก Detail อัตโนมัติ (Prota Steel)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 29 กันยายน 2563

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. – แนะนำโปรแกรม Prota structure Prota Detail และ Prota Steel
– อธิบายถึงการจัดเก็บไฟล์ของโปรแกรม / แนะนำหน้าต่างการทำงานของโปรแกรม/เปิดโปรแกรม
– เลือก Template
– การสร้าง Gide Line แก้ไข และสร้างเส้น Grid ในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย Axis Tool และ Orthogonal Axia Generator
– การสร้างโมเดลเสาคอนกรีต (Columns Creation) / ผนังคอนกรีต (Walls Creaton) / คานคอนกรีต (Beams Creation) / พื้นยื่นคอนกรีต (Stab Creation)
– การปรับมุมมองของหน้าต่างการทำงาน (Views Creation)
– Storey และกำหนดการเชื่อมโยงของแต่ละชิ้น (Define selected storeys as similar) / Generate Storey
– การสร้างโมเดลพื้นยื่น Inserting Cantilever Slabs (Type 12)
10.45 – 12.00 น. – การสร้างน้ำหนักผนัง Wall Loads การสร้างช่องเปิดพื้น Slab Opening Creation และ Slab Load
– การตั้งค่า การวิเคราะห์โครงสร้าง Buliding Analysis / ตั้งค่าวัสดุ (Materials)
– การจัด Load Combinations / Building Analysis Model Option
– การวิเคราะห์โมเดลและการตรวจผลจากการวิเคราะห์ (Analysis Model and Results Display)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. – การออกแบบเสาและผนังคอนกรีต (Column & Wall Design) การออกแบบคานคอนกรีต (Beam Design) การวิเคราะห์ และการออกแบบพื้นคอนกรีต (Slab Analysis & Design) และการตั้งค่าการแสดงผลของกราฟฟิก (Design Status)
– การตั้งค่า Quantity Extraction Tables และ Project Properties
– การสร้าง Report Manager / การจัดเอกสาร / รายการคำนวณ / เอกสารผลการออกแบบ
– การสร้างฐานราก (Foundation) /การกำหนดค่าการออแบบฐานราก
– ส่งโมเดลที่ออกแบบเข้าไปใน Prota Detail
14.45 – 16.00 น. – เลือกแบบที่ต้องการทำ Detail แบบเลือกทั้งหมด (Draw All Model Details)
– การสร้างแบบแปลนของโครงสร้าง (Crestiong Plan / Layout Detail)
– การแสดงแบบหน้าตัดและเหล็กเสริมคอนกรีตในพื้น (RC slab cross section with reinforcement detailing)
– การสร้างรายละเอียดของแบบเสาและผนังคอนกรีต (Creating Column & Wal Sehedules)
– การสร้างรายละเอียดโปรไฟล์เหล็กเสริมในเสาคอนกรีต (Creating Column Elevation Details)
– การสร้างแบบแปลนเสาคอนกรีต (Creating Column Application Plans) การสร้างโปรไฟล์คานคอนกรีต (Creating Beam Elevation Details) การ Export ไฟล์เป็นแบบ .dwg

 

วันที่ 30 กันยายน 2563

09.00 – 10.30 น. – แนะนำหน้าต่างการทำงานในการสร้างโมเดลโครงสร้างเหล็ก / การออกแบบ
– การสร้างโมเดลเสาเหล็กรูปพรรณ (Steel Columns Creation) การสร้างโมเดลคานเหล็กรูปพรรณ (Steel Beam Creation) การสร้างโมเดลโครงถัก (Steel Truss Creation) การสร้างโมเดลค้ำยันโครงสร้าง (Braces Creation)
– การสร้างโครงรัดรอบ (Grits Creation)
10.45 – 12.00 น. – การสร้างจุดต่อเสา Column Splice Creation / วิเคราะห์โครงสร้างอาคาร
– ออกแบบโครงสร้าง เสา / คาน / และโครงถัก การส่งโมเดลที่ออกแบบเข้าไปใน Prota Steel
– หน้าต่างการทำงานของ Selection Methods / Views & Views Settings
– การสร้างมุมมองใหม่ (Creating new Views) / Visibility & Setectability / Macros
– การสร้างจุดและการปรับระยะชิ้นส่วน (Adjustment of members by creating points) และการปรับแบบพิกัด (Adjustment of members orientation & coordinates)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร

13.00 – 14.30 น. – การสร้างจุดต่อโครงสร้างเหล็กในรูปแบบต่าง อันได้แก่ Stiffened End Plate Connection / Haunch Connection / Stiffened End Plate Connection / Corner Bolted Gusset Plate Connection / Bolted Gusset Plate Connection / Splice Connection / Truss End Plate With Gusset Plate / Welded Pipi Conneciton / Beam to (RC) Wall/Column Connecton / Intelliconnect for fully automated steel connection design
14.45 – 16.00 น. – ตารางสรุปชิ้นส่วนการออกแบบจุดต่อ (Connection Design Summary Table)
– Collision / Clash Checks / Audit Model /Deail Item Manager/ Preparing Engineering Drawings / Module
– การสร้างแบบโดยการใช้ Drawing Manager
– การบอกขนาดเหล็กและการให้ขนาดแบบ
– การสร้างแบบรายละเอียดจุดต่อโครงสร้าง Creating Connection Detail
– การสร้างแบบ Creation of Part and Assembly Drawings
– ถาม-ตอบ ข้อสงสัยในการลองใช้โปรแกรม

คณะวิทยากร

ว่าที่ร้อยตรี อุดมศักดิ์ บุญไกร

วันที่จัด

29/09/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ แนมสัย
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 510 FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

09-29-30-Prota-structure-รุ่น2.pdf