รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์
เรื่อง เทคนิคการจัดทำรายงานตรวจสอบและทดสอบปั้นจั่น ตามแบบ ปจ.1 และ ปจ.2
รุ่นที่ 2
(Course: Technique of Inspection Report Preparing in Crane by Por.Jor.1 & 2 Form.)

**อบรมออนไลนผ่านโปรแกรม ZOOM**

Module 2 – ปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นขาสูง (ปจ.1)  วันที่ 29 พฤษภาคม 2564

Module 3 – ปั้นจั่นหอสูงและปั้นจั่นเดอร์ริก (ปจ.1) วันที่ 5 มิถุนายน 2564

Module 1 – รถปั้นจั่นและปั้นจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก (ปจ.2) วันที่ 17 กรกฎาคม 2564

สมัครอบรม คลิ๊ก

หรือ สแกน QR Code เพื่อสมัครอบรม

ตรวจสอบรมชื่อผู้สมัครอบรม คลิ๊ก

หลักการและเหตุผล:
ในการทำงานตรวจสอบปั้นจั่น/เครน ยังพบว่าการตรวจสอบและการลงรายละเอียดในแบบฟอร์ม ปจ.1 ปจ.2 ที่นิยมใช้เป็นหลักในงานตรวจสอบปั้นจั่น ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอีกพอสมควร หากวิศวกรตรวจสอบมีความเข้าใจในรายละเอียดตรวจสอบตามกฎหมายและมาตรฐานที่ถูกต้อง ก็จะช่วยให้ปั้นจั่นมีการแก้ไขปรับปรุงและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
o แบ่งปันวิธีการตรวจสอบปั้นจั่นตามแบบฟอร์มการตรวจสอบปั้นจั่น ปจ.1 และ ปจ.2 ตามกฎหมาย
o สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในวิธีการตรวจสอบปั้นจั่น
o เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานสากลในงานตรวจสอบปั้นจั่น
o เสริมสร้างและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการตรวจสอบปั้นจั่น

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน 1 Module                สมาชิก วสท. 1,200 บาท/Module
บุคคลทั่วไป 1,500 บาท/Module

ค่าลงทะเบียน 3 Module                สมาชิก วสท. 2,500 บาท/บาท จาก 3,600 บาท
บุคคลทั่วไป 3,500 บาท/ท่าน จาก 4,500 บาท

อัตราค่าลงทะเบียน
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
29 พฤษภาคม 2564

Module 2 : ปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นขาสูง (ตามแบบ ปจ.1)

08.00-09.00 เข้าระบบ ZOOM

09:00 – 12:00

o              ความรู้เกี่ยวกับแบบ ปจ.1 และ ปจ. 2 และประกาศฯ ทดสอบปั้นจั่น 2554

o      แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ

12:00 – 13:00    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00    o              แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ (ต่อ)

o      แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นขาสูง

o      สอบถามข้อสงสัย (Q&A)

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 / 14.30-14.45

5 มิถุนายน 2564

Module 3 : ปั้นจั่นหอสูงและปั้นจั่นเดอร์ริก (ตามแบบ ปจ.1)

08.00-09.00 เข้าระบบ ZOOM

09:00 – 12:00

o              ความรู้เกี่ยวกับแบบ ปจ.1 และ ปจ. 2 และประกาศฯ ทดสอบปั้นจั่น 2554

o      แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง

12:00 – 13:00    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00    o              แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง (ต่อ)

o      แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเดอร์ริก

o      สอบถามข้อสงสัย (Q&A)

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 / 14.30-14.45

17 กรกฎาคม 2564

Module 1 : รถปั้นจั่นและปั้นจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก (ปจ.2)

08.00-09.00 เข้าระบบ ZOOM

09:00 – 12:00

o              ความรู้เกี่ยวกับแบบ ปจ.1 และ ปจ. 2 และประกาศฯ ทดสอบปั้นจั่น 2554

o      แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดรถปั้นจั่นแบบล้อยาง

12:00 – 13:00    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:00    o              แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดรถปั้นจั่นแบบล้อยาง (ต่อ)

o      แบบตรวจสอบปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นติดรถบรรทุก

o      สอบถามข้อสงสัย (Q&A)

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 / 14.30-14.45

คณะวิทยากร

อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ

Module 2 : ปั้นจั่นเหนือศีรษะและปั้นจั่นขาสูง (ตามแบบ ปจ.1)

o ประธานอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.
o รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
o กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล

Module 3 : ปั้นจั่นหอสูงและปั้นจั่นเดอร์ริก (ตามแบบ ปจ.1)

o รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
o รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.

อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

Module 1 : รถปั้นจั่นและปั้นจั่นติดตั้งบนรถบรรทุก (ปจ.2)

o ประธานอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น วสท.
o รองประธานอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วสท.
o กรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

วันที่จัด

29/05/2021

สถานที่จัด

ณ อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

 วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
 วิทยากรด้านปั้นจั่น-เครน
 เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
 ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
 ผู้ยึดเกาะวัสดุ
 ผู้ให้สัญญาณ
 ผู้บังคับปั้นจั่น
 ช่างเทคนิค
 ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับงานด้านสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662
E-mail : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร