รหัสอบรม:

โครงการอบรมเรื่อง
การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ (Project Management in Practice)สำหรับในด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม รุ่นที่ 39
ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.
PDU 24 หน่วย

 

หลักการและเหตุผล
การบริหารโครงการเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในองค์กรเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่มีการทำงานในลักษณะที่เป็นโครงการ เช่น โครงการก่อสร้าง โครงการด้านงานวิศวกรรมต่าง ๆ ดังนั้น องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมดังกล่าว จำเป็นต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขั้นได้
หัวใจสำคัญอย่างหนึ่ง คือประยุกต์หลักการด้านการบริหารโครงการ (Project Management) อย่างถูกต้อง ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ วางแผนงานภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และปฏิสัมพันธ์กับผู้ทำงานทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมโดยเฉพาะด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และด้านวิศวกรรมรับทราบและเข้าใจหลักการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนโครงการได้ (Project Baseline Schedule)
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบหลักการในการติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเด็นสำคัญของการจัดการด้านบุคลากรโครงการ
3.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีการอภิปรายในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรม และวิทยากร เพื่อให้สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป

สมัครเข้าอบรมคลิ๊กที่นี้ >>https://forms.gle/yhHV9F7j29PB6Due6

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

08.30- 19.00 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.00-16.00 น. เริ่มการบรรยาย

โดยมีหัวข้อดังนี้

 • Project Management Overview (ภาพรวมของการบริหารโครงการ)
 • คำนิยามและวัตถุประสงค์ของการบริหารโครงการ
 • การเปรียบเทียบระหว่างการทำงานทั่วไปและการทำงานเป็นโครงการ
 • Project Life Cycle (วัฎจักรโครงการ)
 • การกำหนด Project Scope (ขอบเขตโครงการ)
 • องค์ประกอบสำคัญของ Project Scope
 • Workshop
 • Decision Matrix (ตารางแมทริกซ์เพื่อการตัดสินใจ)
 • แนวคิด Feasibility Study (การศึกษาความเป็นไปได้)
 • Project Organization (โครงสร้างองค์กรในโครงการ)
 • Theory of Human Behavior (ทฤษฎีพฤติกรรมบุคลากร)
 • ปัญหาที่มักพบในการบริหารงานบุคคล
 • กรณีศึกษาด้านบุคลากร

หมายเหตุ :  10.30 น.  และ 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง (15 นาที)   / 12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

วันที่ 7 พฤศจิกายน2566

08.30- 19.00 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร

09.00-16.00 น. เริ่มการบรรยาย

โดยมีหัวข้อดังนี้

 • Project Planning (การวางแผนโครงการ)
 • คำถามสำคัญในการวางแผนงาน
 • การจัดแบ่งงานเป็นโครงสร้าง (WBS)
 • หลักการ GANTT Chart และ CPM
 • การประยุกต์ Software เพื่อใช้ในการบริหารโครงการด้านเวลา
 • หลักการปรับเวลาแผนงานภายใต้ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุด
 • แนวคิด Risk Management (การจัดการความเสี่ยง)
 • การระบุและประเมินความเสี่ยง
 • Workshop
 • Project Monitoring (การติดตามเฝ้าระวังโครงการ)
 • การคำนวณและวิเคราะห์หา Earned Value
 • การระบุสถานะของโครงการด้านเวลาและค่าใช้จ่าย ระหว่างที่ดำเนินโครงการ
 • กรณีศึกษา
 • แนวคิด Project Evaluation (การติดตามและประเมินผลโครงการ)
 • ทำแบบทดสอบหลังอบรม

หมายเหตุ :  10.30 น.  และ 14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง (15 นาที)   / 12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

ดร.สุทธิ   ภาษีผล

ที่ปรึกษาอิสระ และอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด

06/11/2023

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

•ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) หรือหัวหน้าโครงการ (Project Leader)
•ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน (Project Team Member)
•เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงาน (Users)
•ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

35 คน (จำนวนที่ว่าง 35 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 01 พ.ย. 66
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ราชการ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร เสมือนใจ
เจ้าหน้าที่ วสท.
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: Chadaporn.eit@gmail.com

รายละเอียดและใบสมัคร

รายละเอียดการอบรม.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร