รหัสอบรม:

การอบรมและสอบเรื่อง
ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 29
ระหว่างวันที่ 29 – 30 เมษายน 2566
จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
>>> สมัครอบรมคลิกที่นี่ <<<
จัดโดย คณะกรรมการสาขาเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการและเหตุผล

ความเข้าใจในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากระบบท่อเป็นเส้นทางในการลำเลียงขนส่งของไหลและสิ่งต่าง ๆ ไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของระบบในโรงงาน ระบบท่อจึงเปรียบได้กับเส้นเลือดในร่างกายของมนุษย์ ถ้าการออกแบบและวางระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบท่อที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่สม่ำเสมอ ก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของกระบวนการผลิตในโรงงาน ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น และอาจเป็นสาเหตุเบื้องต้นของความเสียหายรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นตามมา

โดยทั่วไป ระบบท่อที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบพื้นฐานอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ เส้นท่อที่เป็นตัวกลางในการขนถ่ายของไหลและสิ่งต่าง ๆ วาล์วที่ใช้ควบคุมการทำงานของของไหลให้เป็นไปตามที่ต้องการ และปั๊มหรือคอมเพรสเซอร์ที่ใช้ขับของไหลให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นท่อ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบท่ออุตสาหกรรมที่จะต้องเข้าใจองค์ประกอบสำคัญต่าง ๆ ของระบบท่อเหล่านี้ เพราะจะทำให้การออกแบบ การประกอบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบท่อเป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกร ผู้ออกแบบ นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในหลักการและวิธีการในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์     

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เรื่องระบบท่อไปใช้ในการออกแบบคำนวณระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมได้
  3. เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน

  • สมาชิก วสท.                                                                    2,600               บาท/ท่าน
  • ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป      3,600               บาท/ท่าน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น.
ความรู้พื้นฐานและการคำนวณเกี่ยวกับระบบท่อ
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบท่อ
ความหนืดของของไหล
การสูญเสียความดันในระบบท่อ
กลศาสตร์ของไหล
พฤติกรรมของระบบท่อ
การออกแบบและวางระบบท่อ
วัสดุท่อและการเลือกใช้งาน
การวางผังระบบท่อ
การวางแนวท่อ
รางรับท่อและส่วนหนุนรับท่อ
การประกอบท่อ

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น.
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวาล์วและปั๊ม
หน้าที่ของวาล์ว
ส่วนประกอบของวาล์ว
ลักษณะและการใช้งานของวาล์วประเภทต่าง ๆ
ลักษณะและการใช้งานของปั๊มประเภทต่าง ๆ
การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อ
การตรวจสอบวาล์ว
การตรวจสอบและทดสอบระบบท่อ
การตรวจสอบการรั่วไหล
การบำรุงรักษาระบบท่อ
16.30 น. ทดสอบการอบรม

คณะวิทยากร

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system)
รองศาสตราจารย์ ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย
  • อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
  • ผู้แต่งหนังสือ ‘การทดสอบแรงดึง’ ‘ทำอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอก’ และ ‘การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหะการ’

วันที่จัด

29/04/2023

สถานที่จัด

ออนไลน์ระบบ Zoom

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

เยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์
โทร : 02 184 4660 - 9 ต่อ 500
Email : admineit05@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม-รุ่น-29.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร