รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง “การออกแบบและตรวจสอบระบบป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในโครงสร้างคอนกรีตด้วยวิธีแคโทดิก” รุ่นที่1

ในวันที่ 29 – 30 มีนาคม พ.ศ.2564  

ณ เวลา 09.00-16.30 น. ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น สะพาน ทางยกระดับ ท่าเรือ รวมถึงอาคารขนาดใหญ่และบ้านพักอาศัยทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ในพื้นที่เสี่ยงบริเวณชายทะเล ดินเค็ม หรือบริเวณที่มีการปนเปื้อนคลอไรด์ กำลังประสบปัญหาการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากเหล็กเสริมในคอนกรีตเป็นสนิม ทำให้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแตกร้าวและเสียหาย ซึ่งทำให้ต้องสูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก และยังเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหากโครงสร้างพื้นฐานเกิดการพังทลายดังตัวอย่างที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา อิตาลี หรือใต้หวัน

การอบรมนี้จะครอบคลุมถึงความรู้พื้นฐาน การออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบ และกรณีศึกษาของระบบป้องกันสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีตด้วยวิธีแคโทดิก ตามาตรฐาน ISO 12696: Cathodic Protection of Steel in Concrete ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าสามารถแก้ปัญหาการเกิดสนิมของเหล็กเสริมได้ดีที่สุดวิธีหนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางให้วิศวกรไทยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป

วิทยากร

  1. ผศ.นาวาโท ดร.พินัย มุ่งสันติสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด
  2. ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

  1. วิศวกร           2.ผู้คุมงาน       3. ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้อง      4.ผู้ที่สนใจ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
29 มี.ค.64

08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.          บรรยายหัวข้อ

– ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิก

– ความรู้พื้นฐานของการเกิดสนิม

– การเกิดสนิมของเหล็กเสริมในคอนกรีต

โดยวิทยากร ผศ.นาวาโท ดร.พินัย มุ่งสันติสุข และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน

10.30-10.45 น           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น           บรรยายหัวข้อ

– หลักการของระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิก

– ประวัติศาสตร์ของการใช้ระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิกกับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยวิทยากร ผศ.นาวาโท ดร.พินัย มุ่งสันติสุข และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน

12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.          บรรยายหัวข้อ การออกแบบระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิก ตามมาตรฐาน ISO 12696: Cathodic Protection of steel in Concrete

โดยวิทยากร ผศ.นาวาโท ดร.พินัย มุ่งสันติสุข และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน

14.30-14.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.15 น.          บรรยายหัวข้อ การออกแบบระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิก ตามมาตรฐาน ISO 12696: Cathodic Protection of steel in Concrete (ต่อ)

โดยวิทยากร ผศ.นาวาโท ดร.พินัย มุ่งสันติสุข และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน

30 มี.ค.64

08.30-09.00 น.                    ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.                    บรรยายหัวข้อ การตรวจสอบระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิกสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยวิทยากร ผศ.นาวาโท ดร.พินัย มุ่งสันติสุข และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน

10.30-10.45 น                     พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น                     บรรยายหัวข้อ การตรวจสอบระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิกสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อ)

โดยวิทยากร ผศ.นาวาโท ดร.พินัย มุ่งสันติสุข และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน

12.00-13.00 น.                    พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.                    บรรยายหัวข้อ กรณีศึกษา

โดยวิทยากร ผศ.นาวาโท ดร.พินัย มุ่งสันติสุข และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน

14.30-14.45 น.                    พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.15 น.                    บรรยายหัวข้อ ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบป้องกันสนิมแบบแคโทดิก

โดยวิทยากร ผศ.นาวาโท ดร.พินัย มุ่งสันติสุข และ ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน

คณะวิทยากร

1. ผศ.นาวาโท ดร.พินัย มุ่งสันติสุข

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำกัด

ผศ.ดร.นันทวัฒน์ ขมหวาน

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่จัด

29/03/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วิศวกร         2.ผู้คุมงาน       3. ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้เกี่ยวข้อง      4.ผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 26 มี.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 520
อีเมลล์ chadaporn.eit@gmail.com

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นผับ-การออกแบบและตรวจสอบระบบป้องกันสนิมฯ-รุ่นที่1.pdf