รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง

เจาะลึกงานวิศวกรรมในโครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายสีชมพู-เหลือง
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 
เวลา 09.00-16.30 น. (Online Zoom)

(เดิม วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564)

จัดโดย อนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน ในกรรมการสาขาโยธา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

 

 

ที่มาของปัญหา

ในโครงการก่อสร้าง จำเป็นต้องมีการนำวิทยาการทางวิศวกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังเช่นในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายสีชมพู-เหลือง ซึ่งถือเป็นเส้นทางขนส่งในระบบรางเดี่ยวสายแรกของประเทศ และยังเป็นโครงการก่อสร้างที่เมื่อนับความยาวและความต่อเนื่องของการก่อสร้างนั้น ใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดในโลก เพื่อให้โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงการนำเอาเทคโนโลยีการก่อสร้าง วิเคราะห์และออกแบบจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงมีการใช้ข้อมูลทางการวิจัยขณะก่อสร้างเพื่อเป็นตัวสร้างทิศทางการดำเนินโครงการอีกด้วย

เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจไปสู่สังคมวิศวกรรม คณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน ภายใต้กรรมการสาขาโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอเสนอโครงการสัมมนาเกี่ยวกับการนำความวิทยาการทางวิศวกรรมโครงสร้างมาประยุกต์ใช้กับโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างเต็มรูปแบบ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างนี้ทั้งสิ้น มาเป็นผู้บรรยายโดยตรง ทั้งนี้ วสท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่ได้เข้ารับการสัมมนาจะเข้าใจถึงหัวใจของการการดำเนินโครงการก่อสร้างภายใต้การใช้วิทยาการทางวิศวกรรมเป็นส่วนตัดสินและควบคุมประสิทธิภาพของโครงการอย่างสมบูรณ์

 

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564

08.00-08.30 น.    ลงทะเบียน

08.30-08.45 น.     พิธีเปิดการสัมมนา

โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร  ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท

08.45 – 09.45 น.   ภาพรวมของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายแรกของประเทศไทย

                       (Overview of the 1st Monorail Construction in Thailand)

                       แนะนำความเป็นมาของโครงการ การจัดวางแนวคิดทางวิศวกรรม แผนการดำเนินโครงการ   ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต

                       วิทยากร:  นายอรรถสิทธิ์ ศิริสนธิ   รองประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ                        ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

09.45 – 10.45 น.  การพัฒนาโรงผลิตชิ้นส่วนประกอบโครงสร้าง แบบหล่อ การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา

                       (Developments of Casting Yard, Formworks, Quality Control and Storage)

การวางแผนเพื่อพัฒนาโรงหล่อเพื่อการป้อนชิ้นส่วนประกอบโครงสร้างให้กับโครงการ แบบ   หล่อคอนกรีตพิเศษ การควบคุมคุณภาพคอนกรีตและวัสดุเสริมกำลัง การยกและการเก็บรักษา        ชิ้นส่วนประกอบโครงสร้าง

                       วิทยากร:  นายชัยวิศว์ แม้นเจริญ

วิศวกรอาวุโส บริษัท บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

10.45-11.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง (Break)

11.00 – 12.00 น.   การศึกษาการก่อเกิดเอททริงไกด์ที่ถูกหน่วงไว้ในงานคอนกรีตกำลังสูง

                       (A Study of Delayed Ettringite Formation in High Strength Concrete)

การพัฒนาคอนกรีตกำลังสูงเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สาเหตุที่เอททริงไกด์ถูกหน่วงไว้                             ผลกระทบของการก่อเกิดเอททริงไกด์ที่ถูกหน่วงไว้ในงานคอนกรีตกำลังสูง การศึกษาและ     ปรับแก้ส่วนผสมคอนกรีตเพื่อลดปัญหาการก่อเกิดเอททริงไกด์ที่ถูกหน่วง

                       วิทยากร:  ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  มกระธัช เลขานุการคณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท

และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

13.00 – 14.00 น.  การวิเคราะห์และออกแบบคานสะพานรถไฟฟ้ารางเดี่ยว

                       (Analysis and Design of Guideway Beam for Monorail)

รูปแบบของโครงสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว การกำหนดรูปแบบน้ำหนักบรรทุก การวิเคราะห์      โครงสร้างเพื่อหาผลตอบสนองสูงสุด และการออกแบบคานสะพานคอนกรีตอัดแรงสามช่วง    ต่อเนื่อง

                       วิทยากร:  นายสัมพันธ์ สัญญา วิศวกรโครงสร้างอาวุโส บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด

14.00 – 15.00 น.  พฤติกรรมของถนนและสะพานภายใต้การขนย้ายชิ้นส่วนประกอบโครงสร้างเกินพิกัด

                       (Behavior of Pavement and Bridge according to Over-Limit Transportation)

เกณฑ์กำหนดสำหรับการขนส่งด้วยยานพาหนะเกินพิกัด รูปแบบของรถบรรทุกในโครงการฯ การจัดเส้นทางสัญจร การวิเคราะห์ผลตอบสนองของชั้นทางและสะพานภายใต้น้ำหนักบรรทุก เกินพิกัด การแก้ไขปรับปรุง และการเผ้าติดตามผลตอบสนองของสะพานระยะยาว

                       วิทยากร:  รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ รองประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ

ผอ.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

15.00–15.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง (Break)

15.15-16.15 น.     การทดสอบคานสะพานรถไฟฟ้ารางเดี่ยวขนาดเท่าของจริง

                       (Experimental Investigation of True-Scale Continuous PC Guideway Beam)

การกำหนดรูปแบบการทดสอบ การลดทอนช่วงต่อเนื่องเพื่อการทดสอบ การเตรียมสนาม     ทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ผลการทดสอบและการนำผลการดำเนินการที่ได้ไปใช้       ประโยชน์ในโครงการก่อสร้าง

                       วิทยากร:  ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

กรรมการในอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ ผู้อำนวยการโครงการบริการวิชาชีพ                        ภาควิชาวิศวกรรมโยและและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว.

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2564

08.00-08.30 น.    ลงทะเบียน

08.30-08.45 น.     พิธีเปิดการสัมมนา

โดย รศ.เอนก ศิริพานิชกร  ประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท

08.45 – 09.45 น.   ภาพรวมของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายแรกของประเทศไทย

                       (Overview of the 1st Monorail Construction in Thailand)

                       แนะนำความเป็นมาของโครงการ การจัดวางแนวคิดทางวิศวกรรม แผนการดำเนินโครงการ   ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนาในอนาคต

                       วิทยากร:  นายอรรถสิทธิ์ ศิริสนธิ   รองประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ                        ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

09.45 – 10.45 น.  การพัฒนาโรงผลิตชิ้นส่วนประกอบโครงสร้าง แบบหล่อ การควบคุมคุณภาพ การเก็บรักษา

                       (Developments of Casting Yard, Formworks, Quality Control and Storage)

การวางแผนเพื่อพัฒนาโรงหล่อเพื่อการป้อนชิ้นส่วนประกอบโครงสร้างให้กับโครงการ แบบ   หล่อคอนกรีตพิเศษ การควบคุมคุณภาพคอนกรีตและวัสดุเสริมกำลัง การยกและการเก็บรักษา        ชิ้นส่วนประกอบโครงสร้าง

                       วิทยากร:  นายชัยวิศว์ แม้นเจริญ

วิศวกรอาวุโส บริษัท บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

10.45-11.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง (Break)

11.00 – 12.00 น.   การศึกษาการก่อเกิดเอททริงไกด์ที่ถูกหน่วงไว้ในงานคอนกรีตกำลังสูง

                       (A Study of Delayed Ettringite Formation in High Strength Concrete)

การพัฒนาคอนกรีตกำลังสูงเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สาเหตุที่เอททริงไกด์ถูกหน่วงไว้                             ผลกระทบของการก่อเกิดเอททริงไกด์ที่ถูกหน่วงไว้ในงานคอนกรีตกำลังสูง การศึกษาและ     ปรับแก้ส่วนผสมคอนกรีตเพื่อลดปัญหาการก่อเกิดเอททริงไกด์ที่ถูกหน่วง

                       วิทยากร:  ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  มกระธัช เลขานุการคณะอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท

และผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน (Lunch)

13.00 – 14.00 น.  การวิเคราะห์และออกแบบคานสะพานรถไฟฟ้ารางเดี่ยว

                       (Analysis and Design of Guideway Beam for Monorail)

รูปแบบของโครงสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยว การกำหนดรูปแบบน้ำหนักบรรทุก การวิเคราะห์      โครงสร้างเพื่อหาผลตอบสนองสูงสุด และการออกแบบคานสะพานคอนกรีตอัดแรงสามช่วง    ต่อเนื่อง

                       วิทยากร:  นายสัมพันธ์ สัญญา วิศวกรโครงสร้างอาวุโส บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด

14.00 – 15.00 น.  พฤติกรรมของถนนและสะพานภายใต้การขนย้ายชิ้นส่วนประกอบโครงสร้างเกินพิกัด

                       (Behavior of Pavement and Bridge according to Over-Limit Transportation)

เกณฑ์กำหนดสำหรับการขนส่งด้วยยานพาหนะเกินพิกัด รูปแบบของรถบรรทุกในโครงการฯ การจัดเส้นทางสัญจร การวิเคราะห์ผลตอบสนองของชั้นทางและสะพานภายใต้น้ำหนักบรรทุก เกินพิกัด การแก้ไขปรับปรุง และการเผ้าติดตามผลตอบสนองของสะพานระยะยาว

                       วิทยากร:  รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ รองประธานอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ

ผอ.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (โยธา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว

15.00–15.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง (Break)

15.15-16.15 น.     การทดสอบคานสะพานรถไฟฟ้ารางเดี่ยวขนาดเท่าของจริง

                       (Experimental Investigation of True-Scale Continuous PC Guideway Beam)

การกำหนดรูปแบบการทดสอบ การลดทอนช่วงต่อเนื่องเพื่อการทดสอบ การเตรียมสนาม     ทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ ผลการทดสอบและการนำผลการดำเนินการที่ได้ไปใช้       ประโยชน์ในโครงการก่อสร้าง

                       วิทยากร:  ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

กรรมการในอนุกรรมการโครงสร้างและสะพาน วสท และ ผู้อำนวยการโครงการบริการวิชาชีพ                        ภาควิชาวิศวกรรมโยและและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว.

 

คณะวิทยากร

31/08/2564 เจาะลึกงานวิศวกรรมในโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเดี่ยวสายสีชมพู-เหลือง
1 นายอรรถสิทธิ์ ศิริสนธิ
2 นายชัยวิศว์ แม้นเจริญ
3 ผศ.ดร.ณัฐพงศ์  มกระธัช
4 นายสัมพันธ์ สัญญา
5 รศ.ดร.สุนิติ สุภาพ
6 ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด

วันที่จัด

31/08/2021

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท. (สอนออนไลน์)

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

150 คน (จำนวนที่ว่าง 150 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 24 ส.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

เจาะลึกงานวิศวกรรมในโครงการก่อสร้าง-แก้ไข3.pdf