รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
การตรวจสอบและทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ตามกฎหมายด้านความปลอดภัย กรมธุรกิจพลังงาน
กระทรวงพลังงาน รุ่นที่ 1

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2566
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/CnQND4k2Si7YDzYE8

หลักการและวัตถุประสงค์ของการอบรม
ใช้เป็นมาตรฐานและแนวปฏิบัติของวิศวกรทดสอบและตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานและบริษัทตรวจสอบและทดสอบ พิจารณาออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต การพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบและตรวจสอบความปลอดภัยการใช้งานถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตเลียมเหลว ครบวาระการใช้งานของสถานีบริการ สถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวกลุ่ม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ให้กับกรมธุรกิจพลังงาน และช่างทดสอบ ช่างซ่อมบำรุงและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว

อัตราค่าลงทะเบียน

(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสารการบรรยาย และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

  • สมาชิก วสท.                   2,500            บาท/ท่าน
  • บุคคลทั่วไป                    3,000            บาท/ท่าน

**พิเศษ สมัครอบรมคู่กับหลักสูตร “การตรวจสอบและทดสอบภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ”  30 เม.ย. 66 ลดทันที 500 บาท**

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
29 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09:00 – 16.00 น.
– กฎหมายและข้อกำหนดมาตรฐาน
– หลักเกณฑ์ วิธีการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่งก๊าซปิโตเลียมเหลว
– การทดสอบและตรวจสอบด้วยกรรมวิธีไม่ทำลายสภาพเดิม (Nondestructive examination) ของถังเก็บ และจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
16:00 – 16:30 น.
ถาม – ตอบ ข้อสงสัย
ทำแบบทดสอบหลังอบรม

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

คณะวิทยากร

นายพิชญุตม์ ปวารณา

• สามัญวิศกรเครื่องกล
• อนุกรรมการวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วันที่จัด

29/04/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ วิศวกรทดสอบและตรวจสอบ ให้กับกรมธุรกิจพลังงาน และช่างทดสอบ ช่างซ่อมบำรุงและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทร 0-2184-4600-09 ต่อ 526
E-mail: saranrat@eit.or.th www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นประชาสัมพันธ์การตรวจสอบและทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว-รุ่น-1-2566.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร