รหัสอบรม:

หลักสูตรการอบรมเรื่อง
การคำนวณแรงกันดินด้านข้างที่กระทำต่อระบบ Sheet Pile
และการออกแบบ Sheet Pile   รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดีที่  30  มกราคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการและเหตุผล
งานขุดดิน-ถมดิน จัดเป็นงานส่วนหนึ่งในการก่อสร้างอาคาร ทั้งที่เป็นอาคารขนาดเล็ก สำหรับพักอาศัยไปจนถึงโครงการอาคารขนาดใหญ่ งานทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ กำแพงกันดิน กำแพงเข็มพึด ทั้งที่ใช้เพื่อการขุดดินหรือถมดิน การทำงานในส่วนดังกล่าว ทั้งงานออกแบบและควบคุมงาน จำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมปฐพี หัวข้ออบรมนี้จัดขึ้นเพื่ออธิบาย พื้นฐานในเรื่องกำแพงกันดินด้านกว้าง การคำนวณและถมดินในลักษณะที่เป็น Active Force และ Passive Force การคำนวณความลึกของกำแพงเข็มพืด (Sheet Pile) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้หรือสำรวจเพิ่มเติมในเชิงลึกต่อไป
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม -ปวช. ปวส. -วิศวกร -ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ
หลักการออกแบบระบบผนังกันดิน
แนวทางในการออกแบบ
การคำนวณและถมดินในลักษณะที่เป็น Active Force และ Passive Force
การคำนวณความลึกของกำแพงเข็มพืด (Sheet Pile)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น. กรณีศึกษาการนำชอฟแวร์มาใช้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 30 มกราคม 2563

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. บรรยายหัวข้อ
หลักการออกแบบระบบผนังกันดิน
แนวทางในการออกแบบ
การคำนวณและถมดินในลักษณะที่เป็น Active Force และ Passive Force
การคำนวณความลึกของกำแพงเข็มพืด (Sheet Pile)
วิทยากรโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. กรณีศึกษาการนำชอฟแวร์มาใช้
วิทยากรโดย นายกิตติ บุญแสง
กรรมการผู้จัดการบริษัท อุมบาว์ จำกัด

คณะวิทยากร

วันที่จัด

30/01/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

01-30-ชีทไพพ์-รุ่น2.pdf