รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมกับ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย มีการใช้อย่างหลากหลายมาเป็น
ระยะเวลายาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมมือกับสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้กำหนดจัดการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด หลักการทำงาน การใช้งาน การบำรุงรักษา และความปลอดภัยในการใช้งานและดูแลระบบ ซึ่งผู้รับการอบรมสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้องต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานของระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาและยกระดับกลุ่มวิชาชีพ
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย
3. เพื่อเป็นเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมให้มีการยกระดับ บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพเครื่องทำความเย็นของประเทศไทย

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
-วิศวกร
-เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและซ่อมบำรุงระบบ
-ผู้ควบคุมงาน
-เจ้าของโครงการ
-ที่ปรึกษา
-ผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

08.30–09.00 น. ลงทะเบียน
09.15-10.30 น. ความรู้ระบบ และอุปกรณ์หลัก ในระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย (พื้นฐาน)
คุณอันธิกา กันสิทธิ์ บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสุจิตรา พิทักษ์เสริมศักดิ์ บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด
10.30–10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45–12.00 น. ความรู้ระบบ และอุปกรณ์หลัก ในระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย (อุปกรณ์หลัก)
คุณยุทธศรี หล้ามณี บริษัท มาเยคาว่า จำกัด
12.00–13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00–14.30 น. ระบบ Defrost ด้วย Hot Gas , Air และ Water ในระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย
คุณสุวัฒน์ กฤติยรังสรรค์ บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
14.30–14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45–16.15 น. การใช้งานและบำรุงรักษา ระบบทำความเย็นที่ใช้สารแอมโมเนีย และความปลอดภัย
คุณสมพจน์ สันทัด บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
16.15–16.30 น. ถาม-ตอบ

คณะวิทยากร

คุณอันธิกา กันสิทธิ์

บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสุจิตรา พิทักษ์เสริมศักดิ์

บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณยุทธศรี หล้ามณี

บริษัท มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณสุวัฒน์ กฤติยรังสรรค์

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

คุณสมพจน์ สันทัด

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)

วันที่จัด

28/11/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

11-28-แอมโมเนีย.pdf