รหัสอบรม:

การเสวนาเรื่อง รัฐ กับการรับมือสถานการณ์น้ำ 2561

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส

ร่วมกับ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

จากสถานการณ์ที่มีฝนตกในหลายพื้นของประเทศไทยซึ่งนำมาสู่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั่วประเทศ และเหตุการณ์เขื่อนแตกใน สปป. ลาว  สร้างความกังวลใจในภาคประชาชนต่อสถานการณ์และความเสี่ยงของภัยที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม รวมถึงการพังทลายของเขื่อน แม้ว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติอย่างเป็นเอกภาพ โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำและงาน
สาธารณภัย อาทิ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น ให้การสนับสนุนข้อมูลและการปฏิบัติงานในทุกระดับ แต่ดูเหมือนว่ายังไม่สามารถคลายความกังวลใจของภาคประชาชนลงได้ และการที่สื่อหลายสำนักยังคงตั้งคำถามต่อประสิทธิภาพการเตือนภัย และการรับมือภัยพิบัติของหน่วยงานรัฐโดยเปรียบเทียบกับประสบการณ์และความเสียหายที่เคยเกิดขึ้นในมหาอุทกภัย ปี 2554 ยิ่งเป็นการตอกย้ำความกังวลใจของภาคประชาชน

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส  ร่วมกับ คณะกรรมการวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย จึงกำหนดให้มีการเสวนาเรื่อง “รัฐ กับการรับมือสถานการณ์น้ำ 2561” ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำ ปี 2561 จากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางการจัดการสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือน้ำท่วม ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในงานจัดการน้ำท่วมและสนับสนุนงานด้านสาธารณภัยของประเทศ

กำหนดการ

คณะวิทยากร

คณะวิทยากร

นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นายสัญญา  แสงพุ่มพงษ์

ผู้อำนวยการ สำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

นายภุชพันธ์ ศิริทรัพย์

นักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ กองอุตุนิยมวิทยาการบิน

 

ศ.ดร.สุวัฒนา  จิตตลดากร 

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.สมภพ  สุจริต

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายวีระพงษ์  ศรีนวกุล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.

ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่จัด

28/08/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส
ร่วมกับ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

การเสวนาเรื่อง-น้ำ-2561-up.pdf