รหัสอบรม:

FREE!! SEMINAR
Gas Turbine and HRSG Technology
28th May 2018
At 4th floor The Engineering Institute of Thailand

Co-generation system or Combined Heat and Power (CHP) is already a proven and established way of energy saving system worldwide. Generally, by generating both electricity and heat (steam or chilled water) from single fuel (natural gas, LNG, ET), the system efficiency exceeds 80%. This Co-generation system has been helping industries with high usage of electricity and steam (types, food & beverage, textile, paper mill, oleo-chemicals, etc.) to save substantial operation cost, with also lesser environmental impact. One practicality worth mentioning is its high power density, typically around 7 to 16 kW per meter squared

In this seminar, the major components of Cogeneration system will be presented, namely Gas Turbine Generator (GTG) and Heat Recovery Steam Generator (HRSG). For Gas Turbine Generator, the manufacturing process and its maintenance will be briefly shared; whereas for HRSG, we will touch on topics on its manufacturing process, such as selection of tubes for GTG and Gas Engine Generator, the tubes installation process, and also we will talk about design of economizer to prevent FAC (Flow Accelerated Corrosion).

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

28/05/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

05-28-Gas-Turbine.pdf