รหัสอบรม:

***หมายเหตุ เลื่อนครั้งที่  1 วันมาจากวันที่ 28 มีนาคม 2561  เลื่อนครั้งที่  2 วันมาจากวันที่ 29 มิถุนายน 2561 

การอบรมหลักสูตร “การออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตราย”

(Secure Landfill Design)

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

จากการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ปริมาณของเสียอันตรายทั้งจากชุมชนและจากกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เดิมของเสียอันตรายบางส่วนจะถูกทิ้งและนำไปกำจัดปะปนกับมูลฝอยชุมชนทั่วไป เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมา ทำให้มีกฎหมายหลายฉบับที่ออกมาเพื่อกำหนดให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีการจัดการของเสียอันตรายที่ถูกต้อง รวมทั้งภาครัฐเองก็มีการรณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกของเสียอันตรายออกจากมูลฝอยชุมชนทั่วไป และจะต้องนำๆไปกำจัดในหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย (Secure Landfill) ดังนั้นเพื่อให้วิศวกรและผู้ที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตรายได้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงจัดให้มีการอบรมการออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตรายขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ทราบหลักการและเกณฑ์การออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตราย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบจริงได้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
13/07/2561

เวลา 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน

เวลา 09.00 – 12.00 น. – การคัดเลือกสถานที่ก่อสร้างหลุมฝังกลบของเสียอันตราย

– หลักเกณฑ์การฝังกลบของเสียอันตราย

– การออกแบบหลุมระบบการฝังกลบของเสียอันตราย

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 16.00 น.  – การออกแบบหลุมระบบการฝังกลบของเสียอันตราย (ต่อ)

– การออกแบบระบบปิดหลุมฝังกลบชั้นสุดท้าย

– การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก

– การติดตามหลุมฝังกลบ

คณะวิทยากร

วิทยากร
ศาสตราจารย์ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วสท. ประจำปี 2560-2562

วันที่จัด

13/07/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นวิศวกรหรือนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจในการออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตราย

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

การอบรม-การออกแบบหลุมฝังกลบของเสียอันตราย-1.pdf