รหัสอบรม:

โครงการอบรมหลักสูตร

พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 10

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-16.00 น.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ 

 

 

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ 

 

 

หลักการและเหตุผล

รัฐบาลมีงบประมาณในทุกปีเป็นเงินมหาศาลเพื่อใช้ในการทำโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าเป็นโครงการด้านการก่อสร้าง infrastructure ด้านต่าง ๆ หรือโครงการด้านไอที ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เอกชนเป็นผู้รับงานเหล่านี้มาจากองค์กรของรัฐ

ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชนผู้รับงานของรัฐมาดำเนินการ ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการยังเป็นสิ่งที่ขาดแคลนมาก ซึ่งเป็นผลทำให้โครงการหลายโครงการล่าช้า เกิดปัญหาให้กับองค์กรของรัฐที่ว่าจ้าง และเอกชนเองซึ่งอาจทำให้เกิดการขาดทุนได้

แม้องค์กรของเอกชนเองที่ทำโครงการของตนเอง  ความรู้ ความชำนาญในการบริหารงานโครงการ เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งที่จะช่วยให้องค์กรประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

ความรู้ในการบริหารโครงการนั้น ไม่เพียงแต่มีความสำคัญต่อทีมบริหารโครงการเท่านั้น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ เช่นผู้บริหาร และแผนกต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก็มีความจำเป็นจะต้องเข้าใจบทบาทของตน อันจะมีผลให้โครงการประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

หลักสูตรนี้ให้ความรู้พื้นฐานการบริหารโครงการแก่ผู้จัดการโครงฝ่ายรัฐและเอกชน ทีมบริหารโครงการ ผู้บริหารระดับกลาง และหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ เช่นแผนกจัดซื้อ ฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายผลิตเป็นต้น

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับบริหารโครงการทั้งรัฐและเอกชนได้เรียนรู้วิธีบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพตามหลักสากล
 2. เป็นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองไปเป็นผู้จัดการโครงการในอนาคต
 3. เพื่อให้ผู้บริหารมีความเข้าใจรายละเอียดในการบริหารโครงการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่ผู้จัดการโครงการและทีมบริหารโครงการต้องเผชิญ และสิ่งที่ผู้บริหารต้องทำเพื่อช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จได้
 4. เพื่อให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในด้านใดด้านหนึ่งได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจปัญหาและอุปสรรคในการบริหารโครงการในด้านต่าง ๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับตน ซึ่งตนเองมีส่วนที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้

 

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้จัดการโครงการ
 • ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน
 • เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงานที่โครงการสร้างขึ้น
 • ผู้บริหาร
 • เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ

 

วิทยากร  พีรพงษ์  วสิษฐ์ธำรงค์  PMP

 • Certified Project Management Professional – Project Management Institute (PMI)
 • กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

โครงสร้างหลักสูตร

 • พื้นฐานความเข้าใจทั่วไปของโครงการ
  • ความแตกต่างระหว่างโครงการและงานทั่วไป
  • สาเหตุที่ต้องเรียนรู้เรื่องการบริหารโครงการ
  • ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการและส่วนอื่น ๆ ของการบริหารองค์กร
   • Portfolio
   • Program
   • PMO
  • ข้อจำกัดด้านต่าง ๆ ของโครงการ (project constraints)
  • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ
  • ด้านต่าง ๆ ของโครงการที่ผู้จัดการโครงการต้องบริหาร
   • เวลา
   • ต้นทุน
   • ขอบเขต
   • ทรัพยากรบุคคล
   • ความเสี่ยง
   • การจัดซื้อจัดจ้าง
   • คุณภาพ
   • การสื่อสาร
   • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • สาเหตุของความล้มเหลวในการบริหารงานโครงการโดยทั่วไป
  • คุณสมบัติของผู้จัดการโครงการ
  • วงจรชีวิตของโครงการ (Project Life Cycle)
  • กระบวนการบริหารโครงการ
   • การเริ่มต้นโครงการ
    • กิจกรรมและผลผลิตจากขั้นตอนนี้
   • การวางแผน
    • การวางแผนในด้านขอบเขตงาน ตารางเวลาในการดำเนินงาน ต้นทุน คุณภาพ ความเสี่ยง การบริหารงานบุคคล การสื่อสาร ผู้มีส่วนได้เสีย และการจัดซื้อจัดจ้าง
   • การดำเนินงานโครงการ
    • กิจกรรมในขั้นตอนนี้
   • การติดตามและควบคุม
    • เรื่องหลักที่ต้องติดตามและควบคุม
    • Earned Value Management
    • การควบคุมด้วยการแก้การเบี่ยงเบนจากแผน
     • การแก้ไขด้านเวลา (Schedule Control)
     • การแก้ไขด้านต้นทุน (Cost Control)
    • ปัจจัยอื่นที่มีผลกระทบต่อเวลาและต้นทุน
     • การควบคุมขอบเขตงาน (Scope Control)
      • การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
     • การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control)
     • การควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
     • การควบคุมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Control of Stakeholder Engagement)
     • การบริหารทีมงาน (Management of Project Team)
     • การควบคุมการสื่อสาร (Communications Management)
     • การควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง (Procurements Control)
    • การปิดโครงการ
   • องค์กรสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการ

 

 

 

คณะวิทยากร

28/8/2564 พื้นฐานการบริหารโครงการ (Project Management Fundamentals) รุ่นที่ 10

วิทยากร  พีรพงษ์  วสิษฐ์ธำรงค์  PMP

 • Certified Project Management Professional – Project Management Institute (PMI)
 • กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

วันที่จัด

28/08/2021

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท. สอนออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้จัดการโครงการ
ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน
เจ้าของระบบงาน และผู้ใช้ระบบงานที่โครงการสร้างขึ้น
ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
 

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 24 ส.ค. 64
สมาชิก วสท บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

พื้นฐานการบริหารโครงการ-รุ่น-10-แก้ไข1.pdf