รหัสอบรม:

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 4

Module 4 : งานคอนกรีต / งาน Mat Foundation / งานพื้น Post – Tension

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

** สมัครอบรม 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน/หลักสูตร **

หลักการและเหตุผล

วิศวกร ในสายงานสาขาต่างๆ ที่ทำงานในภาคปฏิบัตินั้น ล้วนต้องมีความรู้และประสบการณ์ในด้านการก่อสร้าง และการควบคุมการก่อสร้าง ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดอบรมเชิงวิชาชีพเรื่อง โครงการสอนความรู้ เรื่องการปฏิบัติงานวิศวกรรม ในสนามขึ้นเพื่อให้วิศวกรได้เรียนรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับวิศวกรที่สนใจ ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น พร้อมกับสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของตนเองได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์การทำงานในงานวิชาชีพ
  2. เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรในสายงานวิชาชีพวิศวกรรม และผู้เกี่ยวข้องเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางาน อันจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  3. เพื่อรวบรวมบทความทางวิชาการในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และขยายเครือข่ายการทำงานและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรในสายงานวิชาชีพวิศวกรรม ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. มีการนำเสนอความรู้ในการปฏิบัติงานภาคสนาม เพื่อขยายองค์ความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการบริหารงานในสายวิชาชีพวิศวกรรม
  2. มีการขยายเครือข่ายทางวิชาการในงานวิชาชีพ
  3. เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของสมาคมวิชาชีพ ทางด้านวิชาการ

 

รูปแบบการอบรม

–  การอบรมให้ความรู้มีการสอบวัดผลความรู้

–  การนำเสนอหลักการปฏิบัติงานตามขั้นตอนจริงในสนาม

–  งานระบบประกอบอาคารที่เกี่ยวข้องจะถูกสอนไปพร้อมกัน

–  วิทยากร จากบริษัทที่ประกอบวิชาชีพต่างๆ มาร่วมงานกันโดยแบ่งหัวข้อให้รับผิดชอบสอน

 

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.

งานคอนกรีต

–  ฐานราก                           –  กำแพง

–  เสา                                –  ปล่องลิฟต์ / ปล่องบันได

–  คาน                               –  บันได

–  พื้น                                 – โครงสร้างใต้ดิน

บรรยายโดย      คุณไมตรี  วงศ์ไพเสริฐ

ผู้อำนวยการโครงการ

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

งาน Mat Foundation

บรรยายโดย      คุณธนพล บัวมงคล

                    วิศวกรโครงสร้างอาวุโส บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด

14.45 – 16.00 น.

งานพื้น Post – Tension

บรรยายโดย      คุณกิตติพงษ์ อยู่ใต้ร่มบุญ

ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด

คณะวิทยากร

โครงการอบรม หลักสูตร ความรู้วิศวกรรมโยธาในงานก่อสร้าง รุ่นที่ 4 Module 4 : งานคอนกรีต / งาน Mat Foundation / งานพื้น Post - Tension
คุณไมตรี วงศ์ไพเสริฐ

ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน

คุณธนพล บัวมงคล

วิศวกรโครงสร้างอาวุโส บริษัท วิศวกรและสถาปนิก คิวบิค จำกัด

คุณกิตติพงษ์ อยู่ใต้ร่มบุญ

ผู้อำนวยการโครงการ บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด

วันที่จัด

28/06/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุมอาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ช่างเทคนิค วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 21 มิ.ย. 62
บาท บาท
อบรมครบทุกหลักสูตร บาท บาท
** สมัครอบรม 5 ท่าน ฟรี 1 ท่าน/หลักสูตร ** บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527
โทรสาร 0-2184-4597-8
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักสูตร-CM62.pdf