รหัสอบรม:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และทดสอบความรู้ตามมาตรฐาน เรื่อง

“ผู้ชำนาญการด้านลิฟต์ (Competent person) ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน”  รุ่นที่  1

ระหว่างวันที่  28 – 29 มิถุนายน  2561

จัดโดย   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.)

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันประเทศไทยมีอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก อาคารเหล่านี้ตัวอย่างเช่น อาคารสำนักงาน หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ศูนย์การค้า โรงแรม โรงพยาบาล และรวมถึงอาคารพักอาศัยทั้งคอนโดมิเนียม และอพาร์ทเมนต์ ซึ่งอาคารดังกล่าวจะมีการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาลิฟต์ และบันไดเลื่อน ดังนั้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยทำให้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 33 กำหนดให้อาคารสูงเกิน 23.00 เมตรจะต้องติดตั้งลิฟต์ดับเพลิง และให้อาคารทั้ง 8 ประเภทคือ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ อาคารชุมนุนคน และโรงงาน ที่ติดตั้งลิฟต์ และบันไดเลื่อน จะต้องมีการการตรวจสอบความปลอดภัยของลิฟต์ และบันไดเลื่อนที่มีอยู่ในอาคาร และส่งรายงานการตรวจสอบทุกปี ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ซึ่งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านลิฟต์ และบันไดเลื่อนยังมีจำนวนน้อย ทำให้ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์อยู่เสมอ ประกอบกับมาตรฐานลิฟต์ระบบลิฟต์ และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ วสท.032012-60 กำหนดคุณสมบัติของ ผู้ชำนาญการ (competent person) และช่างบำรุงรักษา จะต้องได้รับการฝึกอบรมตามจำนวนชั่วโมงที่เพียงพอในการประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับลิฟต์ และผ่านการทดสอบ        ด้านความรู้ที่เกี่ยวกับลิฟต์โดยผู้ผลิต หรือ สมาคมวิชาชีพ (สามารถอ้างอิงได้)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และทดสอบความรู้ตามมาตรฐาน เรื่อง “ผู้ชำนาญการด้านลิฟต์ (competent person)ระบบลิฟต์ และบันไดเลื่อน”  เพื่อการพัฒนาบุคลากร วิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิค ผู้ควบคุมอาคาร และผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องด้านลิฟต์ และบันไดเลื่อน  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานที่ถูกต้อง การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และที่สำคัญเพื่อให้เกิดความความปลอดภัยในการใช้งาน  โดยผู้เข้าอบรมเมื่อผ่านการอบรมแล้วจะมีความรู้เบื้องต้นด้านลิฟต์ และบันไดเลื่อน เพื่อทำการตรวจสอบลิฟต์ และบันไดเลื่อนตามกฎกระทรวง และสามารถนำความรู้ไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้

หลักสูตรการอบรมจะใช้มาตรฐานระบบลิฟต์โดยสาร และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ วสท. 032012-60 มาตรฐานลิฟต์พนักงานดับเพลิง วสท.032012/F-61 และหนังสืออธิบาย การใช้ลิฟต์ในสถานการณ์เพลิงไหม้ วสท.032012/B-61 ซึ่งเป็นมาตรฐานลิฟต์ฉบับล่าสุดตาม EN81-20:2016 ส่วนบันไดเลื่อนจะใช้มาตรฐานระบบบันไดเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ ตาม EN115

การอบรม 2 วัน จำนวน 16 ชั่วโมง ตามมาตรฐานลิฟต์ วสท. 032012-60 จะแบ่งเป็น

  • การบรรยายในห้องอบรมจำนวน 8 ชั่วโมง
  • การดูงานภาคปฏิบัติ แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของลิฟต์ และบันไดเลื่อน ที่อาคาร จำนวน 8 ชั่วโมง
  • ผู้เข้าอบรมที่เลือกการทดสอบจะทำการสอบจำนวน 1 ชั่วโมง

ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถที่จะเลือกการอบรมได้เป็น การอบรม และสอบ หรือ เลือกที่จะการอบรมเพียงอย่างเดียว

ตั้งแต่การลงทะเบียน ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำผลไปเพิ่มหน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU) ได้ตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานที่ถูกต้อง การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ความปลอดภัยของลิฟต์ และบันไดเลื่อน เพื่อเป็นผู้ชำนาญการด้านลิฟต์ (competent person) และช่างบำรุงรักษา ได้ตามมาตรฐาน
2. สามารถนำความรู้ และการปฏิบัติไปใช้ในการตรวจสอบลิฟต์ และบันไดเลื่อนตามกฎกระทรวง
3. สามารถนำความรู้ไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้
4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาได้
5. เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ของวิทยากร และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนที่วสท.
09.00 – 10:00 น. กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ดับเพลิง
10:10 – 10:15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:15 – 12:00 น. อบรมภาคทฤษฎี
มาตรฐานระบบลิฟต์ การทำงาน การทดสอบ และความปลอดภัย
มาตรฐานบันไดเลื่อน การทำงาน การทดสอบ และความปลอดภัย
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 16.00 น. การดูงานภาคปฏิบัติ แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบระบบลิฟต์แบบไม่มีห้อง เครื่อง
รายการอันตรายที่สำคัญ (List of Significant Hazards)
ข้อกำหนดความปลอดภัย
การทวนสอบความปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน และภาคปฏิบัติที่อาคารฝึกปฏิบัติ (วสท.จะแจ้งภายหลัง)
09.00 – 12.00 น. การดูงานภาคปฏิบัติลิฟต์
แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบระบบลิฟต์แบบมีห้องเครื่อง
รายการอันตรายที่สำคัญ (List of Significant Hazards)
ข้อกำหนดความปลอดภัย
การทวนสอบความปลอดภัย
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 15.00 น. การดูงานภาคปฏิบัติบันไดเลื่อน
แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของบันไดเลื่อน
รายการอันตรายที่สำคัญ (List of Significant Hazards)
ข้อกำหนดความปลอดภัย
การทวนสอบความปลอดภัย
15:00 – 15:30 น. เตรียมการทดสอบ
15:30 – 16:30 น. สอบวัดผลการอบรม

คณะวิทยากร

คณะวิทยากรจาก  คณะกรรมการร่างมาตรฐานลิฟต์และบันไดเลื่อน

วันที่จัด

28/06/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

06-28-29-ลิฟต์.pdf