รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย รุ่นที่ 3

วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากโครงการก่อสร้างสมัยใหม่มีความสลับซับซ้อนในหลากหลายมิติ ทำให้การบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้างนอกจากจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในด้านวิศวกรรมแล้ว ยังจำเป็นต้องอาศัยความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย แม้ว่าผู้บริหารโครงการส่วนใหญ่จะมีความรู้ความเข้าใจในด้านวิศวกรรมเป็นอย่างดี แต่ก็มักจะมีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายที่จำเป็นต่อการบริหารสัญญาค่อนข้างจำกัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างไทย จึงได้จัดเตรียมหลักสูตรเพื่อการอบรมทางวิชาการสำหรับระดับผู้บริหารโครงการก่อสร้างและบุคคลที่สนใจ หลักสูตรจะนำเสนอความรู้พื้นฐานที่จำเป็นรวมถึงการนำสัญญาจ้างก่อสร้างไปใช้ในโครงการให้ประสบความสำเร็จ การบรรยายจะครอบคลุมทั้งสัญญาจ้างก่อสร้างในประเทศไทยและนานาชาติ โดยเป็นการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์จริงทั้งทางด้านวิศวกรรมและด้านกฎหมาย

วัตถุประสงค์ของการอบรม

  1. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโครงการก่อสร้างของภาคเอกชน ได้แก่ เจ้าของกิจการ ผู้บริหารโครงการ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้จัดการโครงการ สถาปนิกโครงการและวิศวกรโครงการ
  3. เพื่อการเรียนรู้ของพนักงานระดับปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้าง
  4. เพื่อยกระดับบุคลากรในการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

09.00 – 12.00 น.               ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้าง

ประเภทของสัญญาจ้างก่อสร้าง

                              เอกสารต่าง ๆ  ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้าง (General Conditions) โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

โดย     รศ.ดร.วีระศักดิ์  ลิขิตเรืองศิลป์

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2562

09.00 – 12.00 น.               รูปแบบสัญญามาตรฐาน (Standard Forms of Contract)

เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้างนานาชาติ

12.00 – 13.00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.               เงื่อนไขทั่วไปสัญญาจ้างก่อสร้างนานาชาติ (ต่อ)

                              การประกันภัยงานก่อสร้าง

โดย     นายชำนาญ พิเชษฐพันธ์

หมายเหตุ

พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

คณะวิทยากร

การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย รุ่นที่ 3
รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์
อ.ชำนาญ พิเชษฐพันธ์
นายกัมพล กิตติพงษ์พัฒนา

วันที่จัด

28/11/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 13 พ.ย. 63
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดและใบสมัคร

เงื่อนไขสัญญา-28-29พย63.pdf