รหัสอบรม:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทดสอบความรู้ตามมาตรฐานเรื่อง
ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป
(
Lift Competent Person : General Fundamental) รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่  28-29 ตุลาคม 2566 ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ

>>> สมัครอบรมคลิกที่นี่ <<<

หน่วยพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องจากสภาวิศวกร (PDU)
อบรมและสอบผ่าน  24  หน่วย  อบรมและสอบไม่ผ่าน 12 หน่วย

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันประเทศไทยมีอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก อาคารเหล่านี้ตัวอย่างเช่น อาคารสำนักงาน หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ศูนย์การค้า โรงแรม โรงพยาบาล และรวมถึงอาคารพักอาศัยทั้งคอนโดมิเนียม และอพาร์ทเมนต์ ซึ่งอาคารดังกล่าวจะมีการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษาลิฟต์ และบันไดเลื่อน ดังนั้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานและเกิดความปลอดภัยทำให้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จึงกำหนดให้มีลิฟต์ใช้งานตามลักษณะการใช้สอยของอาคาร โดยในปีพ.ศ. 2564 มีกฎกระทรวงกำหนดให้มีลิฟต์ลิฟต์โดยสารที่มีพิกัดบรรทุกกำหนดไว้ ลิฟต์เพื่อการกู้ชีพที่สามารถลำเลียงคนและเปลรถพยาบาลเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และลิฟต์สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ซึ่งเพิ่มเติมเป็นจากลิฟต์ดับเพลิงที่กำหนดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33

ในการอบรมในรุ่นที่ 5 จึงได้เพิ่มข้อมูลและรายละเอียดด้านลิฟต์ที่ใช้ในอาคารที่มีลักษณะการใช้สอยต่างกัน เพื่อให้เป็นไปตามฎกระทรวง  ประกอบกับในปัจจุบันประเทศไทยยังต้องการบุคลากรด้านลิฟต์เป็นจำนวนมาก ในงานบำรุงรักษาและตรวจสอบลิฟต์ในอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งมาตรฐานลิฟต์ระบบลิฟต์ และลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ วสท.032012-60 ได้กำหนดคุณสมบัติของ ผู้ชำนาญการลิฟต์ (Lift Competent Pesson) จะต้องได้รับการฝึกอบรมตามจำนวนชั่วโมงที่เพียงพอ และผ่านการทดสอบด้านความรู้ที่เกี่ยวกับลิฟต์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ และทดสอบความรู้ตามมาตรฐาน เรื่อง “ผู้ชำนาญการลิฟต์ (Lift Competent Pesson)”  เพื่อการพัฒนาบุคลากร วิศวกร สถาปนิก ช่างเทคนิค ผู้ควบคุมอาคาร และผู้ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องด้านลิฟต์ และบันไดเลื่อน  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานที่ถูกต้อง การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ และที่สำคัญเพื่อให้เกิดความความปลอดภัยในการใช้งาน  โดยผู้เข้าอบรมเมื่อผ่านการอบรมแล้วจะมีความรู้เบื้องต้นด้านลิฟต์ และบันไดเลื่อน เพื่อทำการตรวจสอบลิฟต์ และบันไดเลื่อนตามกฎกระทรวง และสามารถนำความรู้ไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้

หลักสูตรการอบรมจะใช้มาตรฐานระบบลิฟต์โดยสารและลิฟต์โดยสารที่ใช้ขนของ วสท. 032012-60 มาตรฐานลิฟต์พนักงานดับเพลิง วสท.032012/F-61 และหนังสืออธิบาย การใช้ลิฟต์ในสถานการณ์เพลิงไหม้ วสท.032012/B-61 ซึ่งเป็นมาตรฐานลิฟต์ฉบับล่าสุดตาม EN81-20 ส่วนบันไดเลื่อนจะใช้แนวทางตามมาตรฐานความปลอดภัยของระบบบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ ปี พ.ศ. 2564

การอบรม 2 วัน จำนวน 12 ชั่วโมง ตามมาตรฐานลิฟต์ วสท. 032012-60 จะแบ่งเป็น

  • การบรรยายในห้องอบรมจำนวน 6 ชั่วโมง
  • การดูงานภาคปฏิบัติ แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของลิฟต์ และบันไดเลื่อน ที่อาคาร จำนวน 6 ชั่วโมง

หมายเหตุ: ผู้เข้าอบรมที่ผ่านการการอบรม จะต้องอบรมและทดสอบด้วยการสอบข้อเขียนจำนวน 1 ชั่วโมง

ผู้เข้าอบรมที่ไม่ผ่านการสอบข้อเขียนจะได้วุฒิบัตรการอบรมเท่านั้น

วัตถุประสงค์

  1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ การใช้งานที่ถูกต้อง การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ความปลอดภัยของลิฟต์ และบันไดเลื่อน เพื่อเป็นผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป (Lift Competent Person : General Fundamental) ได้ตามมาตรฐาน
  2. สามารถนำความรู้ และการปฏิบัติไปใช้ในการตรวจสอบลิฟต์ และบันไดเลื่อนตามกฎกระทรวง
  3. สามารถนำความรู้ไปประกอบการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้
  4. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ และแก้ไขปัญหาได้
  5. เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ของวิทยากร และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มเป้าหมาย

หลักสูตรดังกล่าวจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น วิศวกร สถาปนิก เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ช่างเทคนิค ผู้ควบคุมอาคาร และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท. และ วิทยากรจากสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย

ส่งหลักฐานการโอนพร้อมที่อยู่ออกใบเสร็จ และที่อยู่จัดส่งใบเสร็จได้ที่ E-mail: admineit05@eit.or.th
คุณเยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์  (โม) โทร 0 2184 4600 – 9 ต่อ 500

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ณ อาคาร วสท.

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน วสท.

09.00 – 10.30 น.        – กฎหมายอาคารที่เกี่ยวกับ ลิฟต์โดยสาร ลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์กู้ชีพ และลิฟต์คนพิการ

– หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่เกี่ยวกับลิฟต์

บรรยายโดย      นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย
ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

10.30 – 12.00 น.        – ความรู้และหลักการทำงานของบันไดเลื่อนและทางเลื่อนอัตโนมัติ
– ความรู้ หลักการทำงาน การตรวจสอบและการบำรุงรักษา ระบบลิฟต์
บรรยายโดย      นายสันติพงษ์  บูรณกฤตยากรณ์
อนุกรรมการร่างมาตรฐานระบบลันเลื่อน และทางเลื่อนอัตโนมัติ

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.        แนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยของระบบระบบลิฟต์แบบไม่มีห้องเครื่อง

– รายการอันตรายที่สำคัญ (List of Significant Hazards)

– ข้อกำหนดความปลอดภัย

– การทวนสอบความปลอดภัย

16:00 – 16:30 น.        สอบวัดผลการอบรม

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566

ศึกษาดูงานภาคปฏิบัติ ณ อาคารชุดชาญอิสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4

08.00 – 09.00 น.        ลงทะเบียนที่อาคารขุดชาญอิสสระทาวเวอร์ 1 ถนนพระราม 4

09.00 – 12.00 น.        การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย และการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ และบันไดเลื่อน

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหาร

13.00 – 16.00 น.        การตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย และการบำรุงรักษาระบบลิฟต์ และบันไดเลื่อน (ต่อ)

16.00 – 16.30 น.        ตอบข้อซักถาม

คณะวิทยากร

วิทยากร
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท. และวิทยากรจากสมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย

วันที่จัด

28/10/2023

สถานที่จัด

วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรดังกล่าวจัดทำขึ้นสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น วิศวกร สถาปนิก เจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ช่างเทคนิค
ผู้ควบคุมอาคาร และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 ส.ค. 65
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวรักษ์ บุญสวัสดิ์
Tel: 0 2184 4660 - 9 ต่อ 500
E-mail: admineit05@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

ผู้ชำนาญการลิฟต์ด้านพื้นฐานทั่วไป-Lift-Competent-Person-General-Fundamental”รุ่นที่-7.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร