รหัสอบรม:

การอบรม เรื่อง “วิศวกรรมฐานรากฉบับรากฐานพร้อมข้อเสนอแนะแก่ผู้เตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร”  

ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
28 กันยายน 2562

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน รับเอกสาร

09.00 – 12.00 น.   หัวข้อ “ระบบฐานรากตื้น”

การทดสอบดินสำหรับการออกแบบฐานรากตื้น

* การทดสอบ Field Vane Shear, FVT

* การทดสอบ Cone Penetration Test, CPT

* การทดสอบ Standard Penetration Test, SPT

การออกแบบฐานรากตื้น

วิทยากรโดย ดร.อิทธิพล มีผล

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.   หัวข้อ “ระบบกำแพงกันดิน”

แรงดันดินด้านข้าง

หลักการออกแบบกำแพงกันดิน

การออกแบบ Diaphragm wall

วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

29 กันยายน 2562

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียน รับเอกสาร

09.00 – 12.00 น.   หัวข้อ “ระบบฐานรากเสาเข็ม”

การปรับปรุงดินด้วยการระบายน้ำในทางดิ่ง

การใช้ข้อมูลดินเพื่อการออกแบบเสาเข็ม

การทดสอบเสาเข็ม

* การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มตอก

* การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะทั้งระบบแห้งและระบบเปียก

* การทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธี Dynamic

* การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Static

* การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Ultra sonic test

วิทยากรโดย ดร.อิทธิพล มีผล

12.00 – 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.   หัวข้อ “ระบบเสาเข็มพืด (Sheet Pile)”      

การออกแบบระบบค้ำยันงานขุด

การแก้ปัญหาการอูดขึ้น (Heave) ของดินด้วย Cement Column

ข้อเสนอแนะในด้านวิศวกรรมฐานราก สำหรับผู้เตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร

หมายเหตุ :    พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.

คณะวิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.อิทธิพล มีผล

อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

28/09/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรโยธาและผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะสามัญวิศวกรโยธา

จำนวนที่รับ

85 คน (จำนวนที่ว่าง 85 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. เท่านั้น บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

ห้องประชุมอาคาร วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวเยาวพา สินพาณิชย์
โทรศัพท์ 02-1844600-9 ต่อ 520
อีเมล [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

09-28-29-ฐานราก-แผ่นพับ-1.pdf