รหัสอบรม:

โครงการอบรมเรื่อง   พื้นฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน  เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ รุ่นที่  13
ระหว่างวันที่  13-14 มีนาคม  2564
ณ  ห้องประชุมชั้น 4  อาคาร วสท.
จัดโดย  คณะอนุกรรมการพลังงาน  ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

******ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับ หน่วยพัฒนาวิชาชีพจากสภาวิศวกร

(CPD/DPU 12 หน่วย)

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  กระทรวงพลังงาน จะมีการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบพลังงาน  โดยมีการกำหนดคุณสมบัติผู้ตรวจสอบตามประกาศกรมฯ  ซึ่งมีคุณสมบัติ ประการหนึ่ง คือ  ต้องมีใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุมตาม พรบ.วิศวกร พ.ศ. 2542  และข้อบังคับสภาวิศวกร พ.ศ. 2551  กำหนดเป็นงานการตรวจสอบในงานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  ในระดับสามัญวิศวกรเครื่องกล   ทำให้ผู้ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวต้องขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  (การจัดการพลังงาน) แทน  จึงเห็นควรให้จัดแนะแนวการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ  และเตรียมความพร้อมในความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแนะแนวการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ   เพื่อทบทวนความรู้ในด้านพลังงานโดยละเอียด
  2. เพื่อให้เข้าใจวิธีการในการพิจารณาการตรวจสอบพลังงาน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

08:30 – 09:00 น.          ลงทะเบียน

09:00 – 12:00 น.          ·วิธีการตรวจสอบด้านการจัดการพลังงาน

  • กฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน

และมาตรฐาน ISO 50001

  • การเป็นผู้ตรวจสอบพลังงานที่ดี
  • ความรู้ ทฤษฎีพลังงาน

วิทยากรโดย                 นายหนึ่ง  กลับทวี

 

12:00 – 13:00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:30 น.          ·ความรู้ทฤษฎีด้านเครื่องกลและไฟฟ้า

วิทยากรโดย                 ดร.ศุภชัย   ปัญญาวีร์   และคณะ

09:00 – 12:00 น.          •พรบ. วิศวกร

  • กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  • มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล

วิทยากรโดย                 นายชัชวาลย์   คุณค้ำชู

 

 

12:00 – 13:00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 – 16:30 น.          •แนะนำการขอใบอนุญาตภาคีวิศวกรพิเศษ

  • หลักเกณฑ์ การยื่นเอกสาร
  • หลักเกณฑ์ การพิจารณาผลงาน
  • การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

วิทยากรโดย         นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์

คณะวิทยากร

1. นายชัชวาลย์   คุณค้ำชู
2. นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์
3. นายหนึ่ง  กลับทวี
4. ดร.ศุภชัย   ปัญญาวีร์

วันที่จัด

13/03/2021

สถานที่จัด

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 ส.ค. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวแสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร