รหัสอบรม:

โครงการอบรมเรื่อง

“ทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical and Foundation Engineering)”

(เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร)

วันที่ 28 – 29 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ปฐพีกลศาสตร์ เป็นวิชาการด้านหนึ่งที่วิศวกรผู้ที่จะสอบเลื่อนขึ้นเป็นสามัญจำเป็นต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์ รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน ทั้งในด้านการออกแบบ และแก้ไขปัญหางาน การจัดอบรมในเรื่องดังกล่าวนี้มี ความมุ่งหวังที่จะทบทวนความรู้ให้กับวิศวกรที่ประสงค์จะสอบเลื่อนระดับ รวมถึงผู้ที่สนใจจะปรับพื้นฐานในวิชาการ ดังกล่าว ซึ่งแนวทางการอบรมจะนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริงตามหลักวิชาการเพื่อนำมาประยุกติใช้  ในการนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ คาดว่าจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความชำนาญได้อย่างแท้จริง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

บทที่ 1      :      คุณสมบัติเบื้องต้นของดิน

บทที่ 2      :      ความสัมพันธ์น้ำหนัก – ปริมาตรของดิน

บทที่ 3       :      การจำแนกชนิดของดิน

บทที่ 4       :      หน่วยแรงประสิทธิผล (Effective stress)

บทที่ 5       :      หน่วยแรงในดิน (Stress in a Soil Mass)

บทที่ 6       :      การยุบอัดตัวของดิน (Compressibility of Soil)

บทที่ 7       :      กำลังรับแรงเฉือน (Shear Strength of Soil)

บทที่ 8       :      ฐานรากเสาเข็ม

  • พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.
  • พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

คณะวิทยากร

โครงการอบรมเรื่อง “ทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical and Foundation Engineering)”
ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

28/06/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุมอาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)
2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 24 พ.ค. 62
สมาชิก วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บริษัทเอกชน/บุคคลทั่วไป บาท บาท
** หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนสมัคร 10 ท่าน ฟรี 1 ท่าน ** บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ปฐพีกลศาสตร์-รุ่นที่5-28-29มิย62-1.pdf