รหัสอบรม:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานด้วยเทคนิค Excel (ECM)
ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

การอบรมในหลักสูตรนี้ได้กำหนดรูปแบบให้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงรายละเอียดในการจัดทำและการคำนวณหาศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน ผ่านทางมาตรการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ อย่างง่าย โดยลดขั้นตอนการเขียนสูตรการคำนวณ หรือฟังก์ชั่นต่างๆ ที่อาจยุ่งยากเกินไปสำหรับผู้ที่อาจไม่มีทักษะการใช้งาน Microsoft Excel มาก่อน ทั้งที่เป็นมาตรการพื้นฐานด้านไฟฟ้าและมาตรการพื้นฐานด้านระบบความร้อน ซึ่งผู้พัฒนาโปรแกรมได้นำเอาความรู้พื้นฐานต่างๆ ที่ใช้สอนอยู่ในหลักสูตร ผชร. มาจัดทำเป็นไฟล์ช่วยการคำนวณให้ง่ายขึ้น

โดยผู้พัฒนาโปรแกรม (วิทยากร) ได้เป็นผู้จัดสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด หรือได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาโดยอาศัยแนวคิดจากไฟล์ต้นฉบับการคำนวณแบบเก่าบางส่วนที่มีใช้งานในกิจกรรมของหน่วยงานที่ปรึกษาด้านพลังงาน ที่ใช้งานต่อเนื่องมานานจนถึงปัจจุบัน โดยได้ใช้ประสบการณ์จากการเป็นผู้พัฒนาโปรแกรม ทำการปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบที่สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น และลดขั้นตอนการคำนวณ และอาจเพิ่มเติมในส่วนของตัวแปรอ้างอิงเข้าไปในไฟล์โดยจัดทำเป็นรูปแบบของตารางอ้างอิงค่าที่ใช้ในการคำนวณเพื่อให้เป็นรูปแบบการคำนวณแบบ One stop และทำให้ผู้ออกแบบข้อมูลการประเมินศักยภาพฯ สามารถปรับเปลี่ยนตัวเลขของตัวแปรต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
ไฟล์การคำนวณมาตรการฯ ดังกล่าว ยังคงถูกนำไปใช้สอนในหลักสูตรการอบรมผู้รับผิดชอบด้านพลังงานระดับสามัญ (โรงงาน) มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้พัฒนาโปแกรมเป็นผู้สอนหลัก ในส่วนของการอบรมในภาคปฏิบัติการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
สำหรับในหลักสูตรนี้ ได้มีการนำไฟล์ระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อช่วยในการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานมาช่วยเสริม

ผู้ที่ควรเข้าฝึกอบรม
1 ผู้ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำองค์กร (ผชร, ผชอ. ผอส. หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายในภารกิจหน้าที่ดังกล่าว แม้ว่าจะยังไม่เคยผ่านการอบรมฯ มาก่อน)
2 ผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ การจัดการพลังงานประจำองค์กร, คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน (Internal Auditor) หรือ คณะทำงานที่ได้รับมอบหมายในภารกิจดังกล่าวซึ่งควรมีความรู้ในด้านการประเมินผลการอนุรักษ์พลังงานจากมาตรการต่างๆ ในเบื้องต้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการคำนวณให้เป็นไปตามวิธีการมาตรฐาน หรือสามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง
3 ผู้เข้ารับการอบรม ควรมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel ในระดับเบื้องต้นมาบ้างพอสมควรเพื่อให้สามารถเข้าใจระบบการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
4 การจัดอบรมในหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้มีลักษณะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นหลัก โดยวิทยากรกำหนดเป้าหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปใช้งานได้ทันที

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2562

วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. มาตรการเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ
แบบแยกส่วน ปั๊มและพัดลม ระบบอากาศอัด

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. มาตรการที่เกี่ยวกับระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (ต่อ)
ระบบความร้อนและอุปกรณ์ในระบบความร้อน (เน้นระบบไอน้ำและเตาเผา)
ในแต่ละหัวข้อแบ่งรูปแบบการอบรมออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ
ช่วงเช้า (ระหว่างเวลา 09:00 – 12.00 น.)
• การชี้แจงรูปแบบของการจัดการอบรม ทิปและเทคนิคเบื้องต้นต่างๆ สำหรับการใช้งาน Excel ในรูปแบบเวอร์ชั่นต่างๆ รวมถึงฟังก์ชั่นพื้นฐานที่ควรรู้ที่ถูกนำมาบรรจุไว้ในไฟล์ที่ใช้ในการคำนวณ
• แนะนำการใช้งานไฟล์สนับสนุนด้านการคำนวณมาตรการอนุรักษ์พลังงานทั้งทางด้านระบบไฟฟ้า และด้านระบบความร้อน (ภาพรวม) พื้นฐานที่ควรรู้และนำไปใช้ประกอบในรายงานการจัดการพลังงาน
• แนะนำวิธีการใช้งานไฟล์ที่จะใช้ช่วยในการคำนวณหาศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน (อธิบายเจาะเป็นรายมาตรการ หรือ รายอุปกรณ์) เพื่อชี้ให้เห็นถึงเทคนิคที่ทำให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง (เน้นมาตรการที่ผู้เข้ารับการอบรมสนใจ)
ช่วงบ่าย (ระหว่างเวลา 13:00 – 16.00 น.)
• กิจกรรม Workshop จัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้ลงมือทำการคำนวณมาตรการต่างๆ จริงด้วยตนเองในลักษณะกลุ่มย่อย หรือรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นที่หน่วยงานได้เตรียมมา (ใช้ข้อมูลจริงของหน่วยงานของตนที่ได้จัดเตรียมมา ในการจัดทำมาตรการการคำนวณในรูปแบบต่างๆ)
• การตอบคำถาม – ตอบข้อสงสัยต่างๆ พร้อมทั้งแนะนำการใช้งาน Excel Tips ต่างๆ
• แนะนำการใช้งานไฟล์ช่วยการจัดทำรายงานการจัดการพลังงานต่างๆ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

28/05/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 20 พ.ค. 62
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662 E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

05-28-29-การประเมินการอนุรักษ์พลังงาน.pdf