รหัสอบรม:

การอบรมหลักสูตร

การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีกำลังที่ยอมให้ (ASD)  และวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก (LRFD)

ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย อนุกรรมการสาขาโครงสร้างหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

หลักการและเหตุผล 

การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ (ALLOWABLE STRESS DESIGN-ASD) มีการใช้กันตั้งแต่ในยุคแรกเริ่มที่มีการใช้โครงสร้างเหล็กจนถึงในปัจจุบัน  มีหลักการออกแบบคือ การจำกัดหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในภาวะใช้งาน ไม่ให้เกินค่าที่ยอมให้ โดยค่าที่ยอมให้จะหาจากการลดค่าหน่วยแรงที่จุดครากหรือที่ภาวะขีดสุด ของเหล็กลง โดยอาศัยตัวประกอบความปลอดภัย ในปัจจุบันนี้มาตรฐานได้มีการพัฒนาไปเป็นการออกแบบด้วยวิธีกำลังที่ยอมให้ (ALLOWABLE STRENGTH DESIGN-ASD) และวิธีการออกแบบด้วยวิธี Load and Resistance Factor Design (LRFD) ซึ่งมีหลักการออกแบบโดยใช้หลักทางสถิติในการประมาณความไม่แน่นอนของน้ำหนักบรรทุกให้มีเหตุผลสอดคล้องกับน้ำหนักบรรทุกจริงชนิดต่างๆ

เพื่อให้วิศวกรสามารถเข้าถึงวิธีการออกแบบโครงสร้างเหล็กทั้ง 2 วิธี ได้อย่างถูกต้อง  อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงกำหนดให้จัดการอบรมหลักสูตร “การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีกำลังที่ยอมให้ (ASD) และวิธีตัวคูณความต้านทานและน้ำหนักบรรทุก (LRFD)”  ขึ้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
27-03-2562

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-09.30 น หลักการออกแบบด้วยวิธี Unified Method

รศ.ดร.สุทัศน์   ลีลาทวีวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

09.30-10.30 น. การออกแบบองค์อาคารรับแรงดึง

รศ.ดร.สุทัศน์   ลีลาทวีวัฒน์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.15 น. การออกแบบเสาและองค์อาคารรับแรงอัด

รศ.ดร.ปิยะ  โชติกไกร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. การออกแบบคานและองค์อาคารรับแรงดัด

รศ.ดร.อัครวัชร  เล่นวารี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.45-16.15 น. การออกแบบโครงสร้างเสา-คาน (Beam-Column)

รศ.ดร.อัครวัชร  เล่นวารี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

28-03-2562

09.00-10.30 น. การออกแบบรอยต่อโครงสร้าง

ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.15 น. การออกแบบจุดต่อโครงสร้าง

ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12.15-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. การออกแบบโครงสร้างผสม (Composite Member)

ผศ.ดร.อภินัติ  อัชกุล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.15 น. การออกแบบโครงสร้างประกอบ (Built-Up Member)

รศ.ดร.สมเกียรติ  รุ่งทองใบสุรีย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิทยากร

รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.อัครวัชร เล่นวารี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด

27/03/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 22 มี.ค. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

ASD-LRFD-1.pdf