รหัสอบรม:

***เลื่อนการอบรมเป็น วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2564***

การอบรมออนไลน์เรื่อง เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง  รุ่นที่  1

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คลิกลงทะเบียนที่นี่

หลักการและเหตุผล

การบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะช่วยในการกระจายสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพและทันเวลา  อันจะนำมาซึ่งการลดต้นทุนของบริษัท  แต่ยังมีบริษัทอีกจำนวนมากที่ไม่เอาใจใส่ดูแลงานคลังสินค้าเท่าที่ควร  ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ  เช่น  เจ้าหน้าที่คลังสินค้าไม่สามารถหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้  เพราะการจัดเก็บสินค้าไม่เป็นที่เป็นทางหรือเก็บไว้ในสถานที่ที่ถูกลืม  ไม่สามารถตรวจเช็คได้  รวมถึงวิธีการจัดเก็บไม่ถูกต้องทำให้สินค้าเสียหาย  การดำเนินการบริหารคลังสินค้าอย่างไม่เป็นระบบ  ดังที่กล่าวมาล้วนส่งผลให้การกระจายสินค้าสู่ลูกค้าเป็นไปอย่างล่าช้า  เกิดความผิดพลาด  รวมไปถึงการสิ้นเปลืองค่าใชจ่ายโดยไม่จำเป็น  การสัมมนาหลักสูตรนี้  จึงมุ่งให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถีงระบบบริหารคลังสินค้า  การบริหารสินค้า  คงคลัง  วิธีการป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่เกิดภายในและภายนอกคลังสินค้า  โดยการเรียนรู้จากวิทยากรที่ปรึกษาด้านระบบคลังสินค้าผู้มีประสบการณ์และชำนาญการจากการปฏิบัติจริง  ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพ  ความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารสินค้าคงคลังให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา  ส่งผลให้องค์กรสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายหรือเกินกว่าที่องค์กรกำหนดไว้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจหลักการ และวิธีการสื่อสารด้วยการพูด  พร้อมกับการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้เกิดความเหมาะสม
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพูด  การใช้บุคลิกภาพของตนเอง  ให้เกิดความมั่นใจต่อการสื่อสารบุคคลที่ติดต่อซึ่งกันและกัน

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.          – ขั้นตอนการบริหารคลังสินค้า

                                              – การบริหารสินค้าคงคลังมีการทำงานอย่างไร

                                             – การวิเคราะห์สินค้าคงคลังด้วยระบบ ABC

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.             หลักการจัดสถานที่ภายในคลังสินค้า

                                             – ขนาดของคลังสินค้า

                                             – ลักษณะการจัดเก็บสินค้ารูปแบบต่างๆ

                                             – การจัดพื้นที่สำหรับปฎิบัติการภายในคลังสินค้า

                                             – การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานในคลังสินค้า    

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.             การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลัง

                                              เทคนิคการบริหารสินค้าในคลังสินค้าสมัยใหม่

                                             ระบบการเติมเต็มสินค้า

14.30 – 14.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.             การหาจุดสั่งซื้อและการหาปริมาณสินค้าสำรอง

                                              การวัดผลการดำเนินงาน

คณะวิทยากร

เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง  รุ่นที่  1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย รุ่งเรืองอนันต์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

28/10/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณพรนิชา รอดชีวะ
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง-28-10-2564-Online.pdf