รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์เรื่อง

เตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวง

การออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

เวลา 09.00 – 16.00 น.  ผ่านระบบ ZOOM

จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมพลังงาน  

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

หลักการและเหตุผล

ตามที่กระทรวงพลังงานได้ออกกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2563 (มาตรฐาน Building Energy Code: BEC) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับอาคาร 9 ประเภท ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการใช้กฎกระทรวงดังกล่าว จึงเสนอขอจัดฝึกอบรมให้กับวิศวกรที่มีความสนใจ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  2. เพื่อแนะนำขั้นตอนการตรวจประเมินและการใช้งานโปรแกรมประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน

วิทยากร 

ผศ. ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี :  อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวปานเรขา พรมทา : วิศวกรโครงการ บริษัท จิกะจูล จำกัด

 

ค่าลงทะเบียน

ราคา

สมาชิก  วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 1.200 บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 1.500 บาท
พิเศษ  ชำระก่อน 23 กันยายน 2564

ลดทันที 200

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

08.30 – 09.00 น.       ลงทะเบียน

                             หัวข้อการบรรยาย

 

09.00 – 12.00 น.       

@ ภาพรวมมาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

  และขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมาย

@ เกณฑ์มาตรฐานระบบเปลือกอาคาร ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน การใช้พลังงานหมุนเวียน

           วิทยากรโดย ผศ. ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี 

13.00 – 16.00 น.       

@ ขั้นตอนการตรวจประเมินและการใช้งานโปรแกรมประเมินค่าการอนุรักษ์พลังงาน

          วิทยากรโดย นางสาวปานเรขา พรมทา

 

*หมายเหตุ*                          

10.30 – 10.45 น. /  14.30 – 14.45 น .พักรับประทานอาหารว่าง

12.00 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

คณะวิทยากร

การอบรมออนไลน์เรื่อง เตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

ผศ. ดร.ทยากร จารุชัยมนตรี :  อาจารย์ประจำภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางสาวปานเรขา พรมทา : วิศวกรโครงการ บริษัท จิกะจูล จำกัด

วันที่จัด

28/09/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท. ผ่านระบบ Zoom

คุณสมบัติผู้สมัคร

บุลคลทั่วไปและวิศวกรที่มีความสนใจ

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 23 ก.ย. 64
สมาชิก วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมพลังงาน  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

เตรียมความพร้อมรองรับกฎกระทรวงการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน-1.pdf