รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
ความปลอดภัยในการใช้งานคอนกรีตปั๊ม รุ่นที่ 1 
(Concrete Pump Safety) 
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2564
เวลา 09.00-16.00 น.

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

**เลื่อนไม่มีกำหนด**

หลักการและเหตุผล:

งานก่อสร้างอาคารสูงในประเทศไทยเรานิยมใช้เครื่องปั๊มคอนกรีต เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงาน และเพิ่มผลผลิตมากขึ้น แต่การใช้งานนั้นยังมีจุดเสี่ยงที่ผู้ใช้ต้องระมัดระวัง ดังนั้นผู้ใช้งานจึงต้องเข้าใจหลัก
การทำงาน ของเครื่องจักรดังกล่าวให้มากขึ้น

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

  • เพื่อให้เข้าใจหลักการทำงานเบื้องต้นของคอนกรีตปั้มแต่ละชนิด
  • เพื่อให้เข้าใจถึงการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งาน
  • เพื่อให้เข้าใจหลักการตรวจสอบและบำรุงรักษา

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
28 สิงหาคม 2564

08:30 – 09:00 น. เข้าระบบ ZOOM
09:00 – 10:30 น.
10:30 – 12.00 น.  หลักการทำงานเบื้องต้นของคอนกรีตปั๊มแต่ละชนิด
 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอนกรีตปั๊ม
 การติดตั้ง
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.
 การใช้งาน
 การตรวจสอบและบำรุงรักษา
 ความปลอดภัยและข้อควรระวังทั่วไป
 ถาม – ตอบข้อสงสัย

คณะวิทยากร

อ.หฤษฏ์ ศรีนุกูล

– รองประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

– กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะทาวเวอร์เครน (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่จัด

28/08/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้ประกอบการ

- ผู้ใช้งานคอนกรีตปั้ม

- วิศวกร        

- ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง 

- โฟร์แมน หัวหน้างาน         

- เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)             

- วิทยากรด้านความปลอดภัยเครื่องจักร

- ผู้ที่สนใจทั่วไป        

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร