รหัสอบรม:

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านหม้อน้ำเรื่อง
การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ
ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety)  รุ่นที่ 7
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น.  จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วสท.
ร่วมกับ  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

หลักการและเหตุผล    ในปัจจุบันการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้อัตราการเจริญเติบโต อาจจะน้อยลง    เมื่อเทียบกับที่หลายๆ ปีที่ผ่านมา โดยส่วนมากในงานอุตสาหกรรมส่วนมาก เราจะคุ้นเคยกับอุปกรณ์ที่มีขนาดให้ เช่น หม้อน้ำ(Boiler)             ถังบรรจุก๊าซ (Gas Tank) ภาชนะรับความดัน(Pressure vessel) ถังบรรจุน้ำมัน(Oil storage tank) และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความดัน เป็นต้น แต่ผู้ประกอบการส่วนมาก จะละเลยต่อการเอาใจใส่ในการตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยประเภทลิ้นนิรภัย (Safety valve) เนื่องจากผู้ประกอบการอาจจะยังขาดความรู้และความเข้าใจและอาจรวมถึงไม่ทราบถึงผลกระทบที่ตามมาหากอุปกรณ์ประเภทนี้ไม่ทำงานหรือทำงานไม่ถูกต้อง

ดังนั้น  เราจึงต้องมาเรียนรู้กันว่าลิ้นนิรภัยหรือเซฟตี้วาล์ว (Safety valve) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายความดันส่วนที่เกินจากค่าที่กำหนด จะต้องมีการตรวจสอบและการบำรุงรักษา ที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานสากล เช่น ASME และ API โดยเฉพาะหม้อน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายอย่างรุนแรงที่จะเกิดขึ้นตามมาและจะทำให้มีการใช้งานเครื่องจักรต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยจะต้องทำอย่างไร

วัตถุประสงค์   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการแบ่งประเภท โครงสร้างและหน้าที่ของลิ้นนิรภัย ตลอดจนถึงการเลือกใช้และบำรุงรักษาดูแลลิ้นนิรภัยได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้จะได้ทราบถึงมาตรฐาน วิธีการในการตรวจสอบและหลักเกณฑ์การยอมรับ ตามมาตรฐานสากล เช่น ASME และ API

 

สมัครที่นี่

https://forms.gle/gDWdw7ifQ2hHUFWE8

 

 

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

08.30–09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00–12.00 น.    นิยามที่ต้องทราบและเกี่ยวข้องกับลิ้นนิรภัย

ประเภทและโครงสร้างการเลือกใช้งาน

การเลือกใช้และการบำรุงรักษาของ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ

และ Pressure Relieving Devices (PRD)

สำหรับงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

กฎหมายและมาตรฐานสากลสำหรับงานตรวจสอบ เช่นASME และAPI

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.  วิธีการตรวจสอบลิ้นนิรภัย

หลักเกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐานสากลและรายงานผล

สาเหตุของการเสียหาย  และ  กรณีศึกษา

**พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา 10.15–10.30 น. และ 14.30–14.45 น.

คณะวิทยากร

วิทยากรโดย  นายกรณเสฎฐ์  ปิติอริยะนันท์
บริษัท IRPC จำกัด(มหาชน)

วันที่จัด

28/08/2021

สถานที่จัด

ออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. / สมาคมหม้อน้ำ บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณแสงดาว การะภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 523, FAX:(02)184-4662 E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-การเลือก-Safety-Valve-รุ่นที่7.pdf