รหัสอบรม:

อบรมเรื่อง
พื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่วิศวกรไฟฟ้า รุ่นที่ 3
(Basic Electrical for non-electrical engineer)
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เวลา 08.30 – 16.00 น. 
(อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM)
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

สมัครได้ที่นี่

หรือที่ลิ้งค์
https://forms.gle/26ytFPqKp1x3bgWq6

หลักการและเหตุผล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รู้ถึงชนิดของไฟฟ้า ทฤษฏีไฟฟ้าเบื้องต้น กฎของโอห์ม วงจรไฟฟ้า ความปลอดภัยในการทำงานด้านไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานด้านไฟฟ้า และแบบตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าพื้นฐาน ให้กับบุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์เพิ่มพูนความรู้พื้นฐานทฤษฏีไฟฟ้าเบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม
• วิศวกรทุกสาขา
• ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบำรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.), ระดับวิชาชีพ, ระดับหัวหน้างาน, ระดับบริหาร
และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
• นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

หัวข้ออบรม
 ไฟฟ้าคืออะไร
 ทฤษฏีไฟฟ้าเบื้องต้น
 กฎของโอห์ม
 วงจรไฟฟ้าและการอ่านแบบวงจรไฟฟ้า
 ความปลอดภัยในการทำงานด้านไฟฟ้า
 เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานไฟฟ้า
 แบบตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าพื้นฐาน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM
09.00 – 12.00 น. บรรยายพื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหรกลางวัน
13.00 – 16.00 น. บรรยายพื้นฐานทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น (ต่อ)
**พักรับประทานอาหารว่าง น้ำชา กาแฟ เวลาเช้า 10.30 – 10.45 น. และเวลาบ่าย 14.30 – 14.45 น.**

คณะวิทยากร

อาจารย์วุฒิพงศ์ ปัทมวิสุทธิ์

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์
o วิศวกรที่ปรึกษา/วิทยากร
o ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไฟฟ้าโครงข่ายสื่อสาร คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมความปลอดภัยการอบรม
การบรรยายวิชาการ

วันที่จัด

15/07/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

• วิศวกรทุกสาขา
• ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบำรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.), ระดับวิชาชีพ, ระดับหัวหน้างาน, ระดับบริหาร
และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
• นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร