รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน และผู้บริหารควรรู้
วันที่ 19 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(เลื่อนมาจากวันที่ 8 สิงหาคม 2563)

หลักการและเหตุผล

มีคำกล่าวอยู่ว่า “ประชาชนจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้” เพราะกฎหมายถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ประชาชนทุกคนจะต้องรู้  เมื่อทำความผิดแล้วจะอ้างว่าทำไปเพราะไม่รู้กฎหมายก็ไม่ได้

เป็นเรื่องแปลกแต่จริง นั่นคือยังมีเจ้าของกิจการ หัวหน้างานและผู้บริหารอีกไม่น้อยที่ไม่รู้กฎหมายแรงงานและไม่ได้ให้ความสำคัญกับกฎหมายแรงงานเลย และยังมีการกระทำกับลูกจ้างอย่างไม่ถูกต้องโดยไม่รู้กฎหมายแรงงานว่าผิดหรือไม่ซึ่งทำให้เกิดการร้องเรียน หรือการฟ้องร้องตามมาไม่น้อย ในที่สุดก็ทำให้แรงงานสัมพันธ์ในองค์กรเกิดปัญหามีการทำงานแบบไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน และทำให้บริษัทต้องเสียภาพลักษณ์ชื่อเสียงไปสู่สาธารณะ

หลักสูตรนี้  จะช่วยให้เจ้าของกิจการ หัวหน้างานและผู้บริหารทุกระดับได้เข้าใจหลักและเจตนารมณ์ของกฎหมายแรงงานมากยิ่งขึ้นด้วยการใช้กรณีศึกษาที่น่าสนใจมาเป็นแนวทางการอธิบายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกสมองประลองความรู้ความเข้าใจในด้านกฎหมายแรงงานเพื่อนำไปสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และทำให้เกิดภาพลักษณ์ชื่อเสียงที่ดีขององค์กรต่อไป


รูปแบบการสัมมนา

ใช้กรณีศึกษาด้านแรงงานและการถาม-ตอบตลอดการฝึกอบรม โดยการนำความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเข้ามาประยุกต์และกระตุ้นความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

**ฟรีสมาชิก วสท. 1 ปี สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมที่ชำระค่าลงทะเบียนในอัตราบุคคลทั่วไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกได้ที่  www.eit.or.th —-> สมาชิก —-> ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก และยื่นเอกสารในวันอบรมเท่านั้น

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
19/09/63

08.30-09.00 น.      ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.      เริ่มบรรยาย โดยมีหัวข้อดังนี้

 • เรื่องของสัญญาจ้างมีกี่ประเภท สัญญาจ้างต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
 • ลักษณะของสัญญาจ้างแบบแปลกๆ ที่นายจ้างไม่ควรทำ
 • จะทำสัญญาจ้างห้ามลูกจ้างไปทำงานกับคู่แข่งได้หรือไม่
 • การเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่
 • ค่าจ้างคืออะไรและอะไรไม่ใช่ค่าจ้าง, ค่าบริการ/ค่าครองชีพ/ค่าตำแหน่ง/ค่าภาษา/ค่าวิชีพ เป็นค่าจ้างหรือไม่ ,สวัสดิการเป็นค่าจ้างหรือไม่ จะหักค่าจ้างในกรณีใดได้หรือไม่ได้
 • บริษัทสามารถเรียกเงินค้ำประกันการทำงานได้ทุกกรณีหรือไม่ หรือจะให้หาคนค้ำประกันการทำงานได้หรือไม่
 • บริษัทจะไม่คืนเงินค้ำประกันการทำงานหากพนักงานไม่ผ่านทดลองงานได้หรือไม่
 • กรณีใดบ้างที่สามารถเรียกเงินค้ำ ประกันได้ และต้องทำอย่างไร
 • เรื่องของการลาป่วย, ลาทำหมัน, ลากิจ, ลาเรียกระดมพล, ลาฝึกอบรม, ลาคลอด
 • เรื่องของการลาพักร้อน หรือ “วันหยุดพักผ่อนประจำปี” ที่มักจะเรียกและเข้าใจทำให้การปฏิบัติที่ผิด
 • เรื่องของค่าล่วงเวลา ใครบ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา หลักของค่าล่วงเวลาคืออะไร
 • จะเหมาจ่ายค่าล่วงเวลาแบบอัตราคงที่ได้หรือไม่
 • เรื่องของการเลิกจ้างและค่าชดเชย
 • บริษัทต้องออกหนังสือรับรองการทำงานให้กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างเพราะทำผิดร้ายแรงหรือไม่
 • การจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าที่ถูกต้องคืออย่างไร
 • การลาออกมีผลเมื่อไหร่ ต้องให้บริษัทอนุมัติหรือไม่
 • ไม่ยื่นใบลาออกตามระเบียบ บริษัทมีสิทธิหักเงินเดือนงวดสุดท้ายได้หรือไม่
 • ใบลาออกยกเลิกได้หรือไม่ ถ้าถึงวันที่กำหนดไว้ในใบลาออกแล้วมาทำงานต่อไปได้หรือไม่

การตักเตือนและการทำหนังสือตักเตือนที่ถูกต้องทำอย่างไร

**พักรับประทานอาหารกลางวัน        เวลา 12.00-13.00 น.

พักรับประทานชา-กาแฟ           เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

คณะวิทยากร

19/09/63

วิทยากรโดย       อาจารย์ธำรงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์

วิทยากร/ที่ปรึกษาอิสระ และผู้เขียนหนังสือ “ หัวหน้างานกับการบริหารลูกน้อง-

HR for NON HR ”

“เสริมทักษะหัวหน้างานยุคใหม่”

“HR How to”

“HR How to Season2, 3”

“มายาคติในการบริหารงานบุคคล”

วันที่จัด

19/09/2020

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

หัวหน้างาน ผู้บริหารทุกระดับ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สราญรัตน์ พงษ์ต้น

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-กฎหมายแรงงานที่หัวหน้างาน-63_แก้ไขใหม่-19-09-2563.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร