รหัสอบรม:

อบรมออนไลน์เรื่อง
เทคนิคการใช้งานระบบล็อกและติดป้ายทะเบียนในงานวิศวกรรม รุ่นที่ 4
(Lockout Tagout in Engineering Work)
วันที่ 28 เมษายน 2566
เวลา 09.00-16.30 น. อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/caBbx2KbJ7CTjK356

หลักการและเหตุผล:
ในการทำงานในด้านวิศวกรรม ทั้งงานก่อสร้างและงานอุตสาหกรรมในโรงงานต่าง ๆ จะพบว่ามีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร โดยมักจะใช้เครื่องจักร ซึ่งมีพลังงานที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องระบบและวิธีการในการควบคุมพลังงานอันตราย ก่อนเข้าปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
ระบบที่นิยมใช้ในการควบคุมพลังงานอันตรายต่าง ๆ ก็คือ ระบบล็อกและติดป้ายทะเบียน หรือที่เรียกว่า ระบบ Lockout Tagout นั่นเอง หากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมีความเข้าใจในหลักการและวิธีปฏิบัติ รวมทั้งการเลือกใช้อุปกรณ์ในระบบ Lockout Tagout อย่างถูกต้องแล้ว ก็จะมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
o เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานความปลอดภัย
o เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ถึงอันตรายอันเกิดจากพลังงานประเภทต่างๆ ในขณะเข้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
o เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจหลักการควบคุมและป้องกันอันตราย ในขณะเข้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร
o เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้อุปกรณ์ระบบ Lockout Tagout ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
28 เมษายน 2566

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

เวลา 08.30-09.00  เข้าระบบ ZOOM
09:00 – 12:00
o กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง (Related Regulations and Standards)
o พลังงานอันตรายประเภทต่าง ๆ (Hazardous Energy)
o อันตรายและอุบัติเหตุจากการไม่ใช้ LOTO (Injuries and Accidents)
o การตัดแยกพลังงาน (Energy Isolation)
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:30
o ขั้นตอนการควบคุมพลังงาน (Energy Controlled Procedures)
o พื้นฐานที่สำคัญของระบบ LOTO (Basic of LOTO systems)
o การใช้งานอุปกรณ์ระบบ LOTO (Use of LOTO Devices)
o กรณีศึกษา (Case Study)
o ทำแบบทดสอบหลังอบรม

คณะวิทยากร

อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

o วิทยากรหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป
ด้านเครื่องจักร ปั้นจั่น เครื่องมือกล วิศวกรรมความปลอดภัย
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ตามคำสั่งแต่งตั้งของ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
o ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
o ที่ปรึกษาอนุกรรมการคณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วันที่จัด

28/04/2023

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

 วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
 วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
 ผู้ควบคุมการใช้งานเครื่องจักร
 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า
 ช่างเทคนิค
 ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทร 0-2184-4600-09 ต่อ 526
E-mail: saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-Lockout-4-66-4.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร