รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์เรื่อง

การออกแบบระบบสารสะอาดดับเพลิงและ  

พื้นฐานระบบป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารสารสนเทศ รุ่นที่ 3

วันที่อาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-16.00 น. 

ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

จัดโดย คณะกรรมการวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  https://forms.gle/fHBEWnkYSGPNPU7L9

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอาคารที่เกี่ยวข้องกับระบบข้อมูลสารสนเทศ ( Information Technology )ได้เกิดขึ้นจำนวนมากมายตามความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

การเกิดอัคคีภัยขึ้นในอาคารเหล่านี้ ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจ ทำให้ความต่อเนื่องในการดำเนินงานหยุดชะงัก  ข้อมูลสำคัญที่เก็บไว้สูญเสียไปพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆที่มีมูลค่าสูง.

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญเกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยในเรื่องนี้    จึงได้จัดให้มีการอบรมเรื่องการออกแบบระบบดับเพลิงพิเศษเช่น ระบบสารสะอาดดับเพลิง ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย สำหรับอาคารสารสนเทศ  และห้องที่เก็บข้อมูลสําคัญ ฯลฯ

การอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าอบรม  มีความเข้าใจในหลักการที่สำคัญของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น NFPA 75 และ NFPA 2001 เป็นการเสริมสร้างความรู้  และทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย : วิศวกรออกแบบ ติดตั้ง ดูแลระบบ และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากรโดย : นายวันชัย  บัณฑิตกฤษดา  ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

กำหนดการอบรม

เวลา 08.30-09.00 น.    ลงทะเบียน

เวลา 09.00-16.00 น.    บรรยาย

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก วสท.       1200 บาท

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป  1500  บาท

***กรุณาชำระภายในวันที่  24 กันยายน  2564 เพื่อรับ Meeting ID  และ Password เข้าห้องอบรม

 

**การชำระเงิน

 • โอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนาม..

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย เลขที่ 045-2-03026-1
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ เลขที่ 147-4-32388-6
 • ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรีสแควส์ เลขที่ 162-0-09914-4

หมายเหตุ : กรณีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาสลิปเงินโอน พร้อมระบุชื่อผู้เข้าอบรม ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ส่งแฟกซ์มาที่ 0-2184-4662  หรือ E-mail: [email protected]

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
26/03/2564

เนื้อหาการอบรม

 • นิยามที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน NFPA 75
 • ข้อกำหนดต่างๆที่จำเป็นของห้อง ITE ( Information Technology Equipment )
 • ระบบดับเพลิงสำหรับห้อง ITE
 • นิยามที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน NFPA 2001
 • ประเภทของสารสะอาดดับเพลิง (Clean Agent fire extinguishing )
 • ข้อกำหนดและความปลอดภัย ในการเลือกสารสะอาดดับเพลิง
 • ระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวฃ้องกับระบบสารสะอาดดับเพลิง
 • การออกแบบสารสะอาดดับเพลิง
 • Work shop
 • ถามตอบข้อสงสัย

พักรับประทานอาหารว่าง  ช่วงเช้าเวลา  10.30-10.45 น.  ช่วงบ่ายเวลา 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.

คณะวิทยากร

วันที่จัด

26/09/2021

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 27 มิ.ย. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร