รหัสอบรม:

โครงการสัมมนาเรื่อง

                                        “การบูรณาการทำงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง”

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันงานก่อสร้างในประเทศไทย ได้ก้าวรุดหน้าและมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาก มีเทคนิควิการการใหม่ๆ มาใช้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย เป็นการทุ่นแรง และประหยัดเวลาทำงาน แต่สิ่งที่มักเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานก่อสร้างคือ อุบัติเหตุ  เมื่อเกิดแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จากสถิติพบว่ามีผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุมงาน เจ้าข้องงาน รวมทั้งประชาชนผู้สัญจรไปมาในบริเวณที่มีการก่อสร้าง ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงอุบัติเหตุต้องมีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรฐาน และคู่มือต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้แล้ว วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวจึงได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “การบูรณาการทำงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง” ขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้เข้าใจในบริบทของงานในความรับผิดชอบได้ชัดเจนขึ้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.30 - 08.50 น.

ลงทะเบียน

08.50 - 09.00 น.

พิธีเปิด

09.00 - 10.30 น.

กฎหมายและกรอบการทำงานด้านความปลอดภัย

โดย       ผู้แทนกองความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงาน

10.30 - 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.

บริบทมาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

โดย       ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

12.00 - 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.45 น.

การบูรนาการ การทำงานด้านความปลอดภัยการทำงาน

โดย       อาจารย์ประสงค์  ธาราไชย ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

14.45 - 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 - 16.00 น.

ทำความเข้าใจและวิเคราะห์ถึงการกระทำที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ

โดย    อาจารย์ประสงค์  ธาราไชย ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

คณะวิทยากร

โครงการสัมมนาเรื่อง “การบูรณาการทำงานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง”
ผู้แทนกองความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย

ที่ปรึกษาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วันที่จัด

28/02/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุมอาคาร วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ช่างเทคนิค วิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน เจ้าของงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย และผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 22 ก.พ. 62
สมาชิก วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บริษัทเอกชน/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน โทรศัพท์
0-2184-4600-9 ต่อ 527 e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร