รหัสอบรม:

การสัมมนาและดูงานเรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ”

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร วสท.

และ ดูงานเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ ณ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมีราคาสูง ปริมาณการใช้ก็เพิ่มมากขึ้น จึงต้องหาแหล่งพลังงานอื่นเพื่อนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า

เทคโนโลยีการนำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือพลังงานหมุนเวียน จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่น่าสนใจ ทำให้ประเทศชาติประหยัดเงินตราในการซื้อเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ เป็นการกำจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ และลดปัญหาภาวะโลกร้อนจากการปล่อยมีเทนสู่บรรยากาศอีกทางหนึ่ง

ดังนั้น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย จึงเห็นควรร่วมกันจัดสัมมนาและดูงานเพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบถึงเทคโนโลยีการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานดังกล่าว

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
08.30 – 09.00 น.          

ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท.

09.00 – 11.00 น.          

การบรรยาย “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ”

                                บรรยายโดย         

                                    ดร.เชาวน์  นกอยู่               

กรมควบคุมมลพิษ

                                    ดร.สมสิทธิ์  มูลสถาน           

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

                                    นายวรวิทย์  เลิศบุษศราคาม   

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

                                    ผศ.ยุทธนา  มหัจฉริยวงศ์      

นายกสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

กรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

11.00 – 13.00 น.          

ออกเดินทางไป บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี

13.00 – 15.50 น.          

 ดูงานการผลิตไฟฟ้าจากขยะ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี

15.00 – 17.00 น.          

เดินทางกลับ วสท.

คณะวิทยากร

การสัมมนาและดูงานเรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากขยะ”
ดร.เชาวน์ นกอยู่

กรมควบคุมมลพิษ

ดร.สมสิทธิ์ มูลสถาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์

นายกสมาคมที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

กรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

27/08/2018

สถานที่จัด

วสท

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 527
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ดูงาน-ผลิตไฟฟ้าจากขยะ-27สค61.pdf