รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2
(Basic Design of Lifting Equipment)
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ปัจจุบันในประเทศไทยมีการใช้อุปกรณ์สำหรับการยกที่ทำกันขึ้นมาใช้งานกันเอง โดยไม่ได้ใช้หลักการทางด้านวิศวกรรมที่ถูกต้อง ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ช่วยยกที่ใช้สำหรับการยกกับปั้นจั่น/เครนนั้น ไม่ได้มีเพียงอุปกรณ์ช่วยยกมาตรฐาน เช่น ห่วงใส่สลัก (Shackle), ห่วงยก (Eye Bolt), โซ่ยก (Chain Sling) ที่ผลิตเป็นมาตรฐานและมีการใช้งานกันโดยทั่วไป แต่ยังมีอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องมีการออกแบบเฉพาะงาน เพื่อการยกเคลื่อนย้ายที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เช่น คานสำหรับยกตู้คอนเทนเนอร์, Spreader bar, Lifting Beam และ หูยก ที่ใช้ในการยกชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ และมีลักษณะที่ยาวกว่าชิ้นงานประเภทอื่นๆ หรือจะเป็น C-Hook ที่มักจะใช้กันในการยกเหล็กแผ่นม้วน Coil ที่ช่วยทำการยกให้ง่ายขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

ในการออกแบบอุปกรณ์การยกที่ได้มาตรฐาน จำเป็นต้องอาศัยคณิตศาสตร์และความรู้ทางด้านวิศวกรรมในการออกแบบ ทำให้ต้องอาศัยทักษะในการออกแบบอย่างมาก เพราะหากไม่ออกแบบตามความรู้ด้านวิศวกรรมที่ถูกต้องอาจจะก่อห้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานได้ หรืออาจจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจำนวนมากโดยไม่จำเป็น
ทาง วสท. ได้จัดให้มีหลักสูตรเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้จริง ในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก ประเภท Lifting beam, Spreader Bar, ถาดสำหรับรองรับน้ำหนัก และหูยก (Pad Eye, Lifting Lug)

วัตถุประสงค์

o เพื่อสามารถคำนวณหาแรงที่กระทำ Spreader Bar, Pad Eye, ถาดรองรับน้ำหนักได้
o เพื่อสามารถคำนวณหา Stress ต่างๆ ที่กระทำ Spreader Bar, Pad Eye, ถาดรองรับน้ำหนักได้
o เพื่อสามารถออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการยก และสามารถใช้วิศวกรรมการตรวจสอบย้อนกลับ (Reverse Engineering) เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์การยกได้
o เพื่อสามารถเรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ, คำนวณ, ตรวจสอบ และ Load Test ก่อนนำมาใช้จริงได้
o เพื่อเรียนรู้มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก เช่น ASME BTH1-2005

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 27 ตุลาคม 2561

08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น.

o พื้นฐานของแรง,ความเค้น, ความเครียด ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ช่วยยก
o มาตรฐานการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกที่ใช้กับเครน ของ ASME
o การออกแบบ Pad Eye และ หูยก (Lifting Lug)

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

o การออกแบบ Spreader Bar, Lifting Beam, Lifting Bar
o การออกแบบถาดสำหรับรองรับน้ำหนัก

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง เทคนิคการออกแบบอุปกรณ์ช่วยยกขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2
นายธราธิป อัมพะลพ

o กรรมการผู้จัดการ บจก.เครนโปรเฟสชั่นนอล
o วศ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
o วิทยากร หลักสูตรออกแบบปั่นจั่น รุ่นที่ 1 และ 2
o อ.พิเศษรับเชิญ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
o วิทยากรหลักสูตร Mechanic of Lifting วสท. และ ชมรมวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

วันที่จัด

27/10/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

10-27-ออกแบบอุปกรณ์ช่วยยก-Basic-Design2.pdf