รหัสอบรม:

โครงการศึกษาดูงานและสาธิต
การตรวจสอบและทดสอบสำหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รุ่นที่ 6
Factory Visit: Inspection & Testing Sling & Lifting Accessories
วันพฤหัสบดีที่  27  กันยายน 2561
ณ บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาสมุทรปราการ

 

หลักการและเหตุผล:
ในการใช้งานสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกนั้น จำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงชนิดต่าง ๆ ของสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก รวมทั้งได้เข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบและทดสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจหาที่ศึกษาดูงานได้ไม่ง่ายนัก โดยเฉพาะในส่วนของลวดสลิง ซึ่งผู้ใช้งานจะได้เห็นเฉพาะของที่สำเร็จรูปแล้ว การได้ชมการสาธิตการประกอบข้อต่อแบบต่าง ๆ และการสาธิตการทดสอบแรงดึงแบบแตกหัก จะช่วยให้เข้าใจถึงรูปแบของข้อต่อต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้การใช้งานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
• เพื่อให้ได้ชมสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกหลากหลายชนิดจากสถานที่จัดจำหน่ายและประกอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก
• เพื่อให้ได้ชมการประกอบสลิงด้วยข้อต่อชนิดต่าง ๆ
• เพื่อให้ได้มีประสบการณ์ในการชมการทดสอบแรงดึงสลิงแบบแตกหัก
• เพื่อให้สามารถเข้าใจลักษณะการใช้งานของสลิงและอุปกรณ์ช่วยยกแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:
• ผู้ทำงานเกี่ยวกับสลิง อุปกรณ์ช่วยยก และปั้นจั่น
• ช่างเทคนิคฝ่ายซ่อมบำรุง
• ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
• วิศวกรผู้ตรวจสอบ • ผู้ควบคุมงานตรวจสอบ
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
• ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานยกหิ้วและปั้นจั่น
• ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 27 กันยายน 2561

08:00 – 08:30 • ลงทะเบียน ที่ วสท.
08:30 – 10:00 เดินทางสู่ บริษัท ไทยมุ้ย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สาขาสมุทรปราการ
10:00 – 12:00
• บรรยายชนิดของสลิงและอุปกรณ์ยกที่นิยมใช้งาน
o Wire Rope Sling, Chain Sling, Webbing Sling
o Shackle, Eye Bolt, Hook, Hook, Chain Block, Hoist , Plate Clamp, etc.
• ระบบมาตรฐานควบคุม (Standard System Show)
o ISO , LEEA, etc.
• บรรยายวิธีการตรวจสอบและทดสอบสลิงและอุปกรณ์ยกในรูปแบบต่าง ๆ
o การตรวจสอบแบบทั่วไป
o การทดสอบแบบแตกหัก (Breaking Test)
o การทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT) ภาคทฤษฎี
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:00 • ชมการสาธิตและการจัดทำข้อต่อสลิงชนิดต่าง ๆ (Production)
o wire rope sling with Socket
o wire rope sling with ferrule C type
o wire rope sling with hand spliced
o wire rope sling with wire rope clip
• การทดสอบสลิงแบบแตกหัก (Breaking test)
o wire rope sling with ferrule C type
o wire rope sling with hand spliced
o wire rope sling with wire rope clip
• สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย Showcase
15:00 – 17:00 • เดินทางกลับ วสท.

คณะวิทยากร

นายประวิทย์ โตรฐาน

o ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบและบริการ
o บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

o ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย
o วิทยากรหลักสูตร ‘วิทยากรปั้นจั่น’

วันที่จัด

27/09/2018

สถานที่จัด

บริษัท ไทยมุ้ยเทรดดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาสมุทรปราการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

09-27-ดูงาน-สลิง6-ไทยมุ้ย-1.pdf