รหัสอบรม:

โครงการอบรมเรื่อง

“ทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์ (Geotechnical and Foundation Engineering)”

(เพื่อเตรียมความพร้อมสอบสามัญวิศวกร)  รุ่นที่ 4

วันที่ 27- 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 (อังคาร – พุธ) เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

———————————————————-

หลักการและเหตุผล

ปฐพีกลศาสตร์ เป็นวิชาการด้านหนึ่งที่วิศวกรผู้ที่จะสอบเลื่อนขึ้นเป็นสามัญจำเป็นต้องใช้ในการสอบสัมภาษณ์ รวมถึงนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน ทั้งในด้านการออกแบบ และแก้ไขปัญหางาน การจัดอบรมในเรื่องดังกล่าวนี้มี ความมุ่งหวังที่จะทบทวนความรู้ให้กับวิศวกรที่ประสงค์จะสอบเลื่อนระดับ รวมถึงผู้ที่สนใจจะปรับพื้นฐานในวิชาการ ดังกล่าว ซึ่งแนวทางการอบรมจะนำตัวอย่างการปฏิบัติงานจริงตามหลักวิชาการเพื่อนำมาประยุกติใช้  ในการนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ คาดว่าจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความชำนาญได้อย่างแท้จริง

 

กลุ่มเป้าหมาย

  1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)
  2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
  3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
หัวข้ออบรม

บทที่ 1    คุณสมบัติเบื้องต้นของดิน

บทที่ 2    ความสัมพันธ์น้ำหนัก – ปริมาตรของดิน

บทที่ 3    การจำแนกชนิดของดิน

บทที่ 4    หน่วยแรงประสิทธิผล (Effective stress)

บทที่ 5    หน่วยแรงในดิน (Stress in a Soil Mass)

บทที่ 6    การยุบอัดตัวของดิน (Compressibility of Soil)

บทที่ 7    กำลังรับแรงเฉือน (Shear Strength of Soil)

บทที่ 8   ฐานรากเสาเข็ม

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

27/03/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)
2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ /บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาว ชฎาพร พงษ์อิ่ม (น้อยโหน่ง)
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 524
fax.02-184-4662
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

โบว์ชัวร์ทบทวนความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์-รุ่นที่-4_1.pdf