รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

หัวใจ ของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ก็คือ “การประเมินความเสี่ยง” ผลจากการประเมินความเสี่ยงนำไปสู่การวางแผนในการลดความเสี่ยง ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงเหล่านั้น ให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ ขั้นตอน ที่หลักในการประเมินความเสี่ยง คือ การชี้บ่ง การประเมิน และการทำแผนควบคุมหรือลดความเสี่ยง ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดว่า “ยอมรับได้” เครื่องมือ ที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงมีหลากหลาย ได้แก่ What-if, FMEA, Checklist, HAZOP FTA ETA

 

วัตถุประสงค์

  1. เข้าใจและสามารถวางแผน ดำเนินการ ประเมินความเสี่ยงได้อย่างมั่นใจ
  2. ทราบแนวทางในการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำ EIA และส่งรายงานกรมโรงงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ที่เกี่ยวข้องวิชาชีพ การจัดการความปลอดภัยของกระบวนการวิศวกร (Process Engineer/PSM) / วิศวกร หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในอาคารหรือโรงงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร  

          นายวีระ  ซื่อสุวรรณ

วิทยากรอิสระ มีประสบการณ์การทำประเมินความเสี่ยงมากกว่า 10 ปี ในบริษัทชั้นนำ

กรรมการ ในคณะกรรมการความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ       

สิทธิประโยชน์ของผู้เข้าอบรม

  1. นิติบุคคล มีสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ สูงสุดถึง 200% ของรายจ่ายค่าเข้าอบรม ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.ก. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 437 พ.ศ. 2548
  2. ถือเป็นการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดอบรมให้แก่ลูกจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด

3.  มีสิทธิ์รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร สภาวิศวกร

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
27-04-2561

09.00-09.30     Introduction

09.30-10.45     ขั้นตอนในการประเมินความเสี่ยง

Hazard Identification/Risk Evaluation/Risk Control

11.00-12.00     Checklist / What-if

13.00-14.30     FMEA: Failure Mode & Effect Analysis

14.45-15.45     Workshop 1 ฝึกการชี้บ่งด้วย Checklist

15.45-16.30     ถามตอบ

28-04-2561

09.00-09.30     ทบทวน

09.30-10.45     Workshop 2 ฝึกการชี้บ่งด้วย What-if

11.00-12.00     Workshop 3 ฝึกการชี้บ่งด้วย FMEA

13.00-14.30    HAZOP

14.45-15.45    การเขียนแผนควบคุมความเสี่ยง/ แผนลดความเสี่ยง

15.45-16.30    Examinations

29-04-2561

09.00-09.30    ทบทวน

09.30-10.45    ดำเนินการประเมินความเสี่ยง

11.00-12.00    ดำเนินการประเมินความเสี่ยง (ต่อ)

13.00-14.30    นำเสนอผลการปฏิบัติ

14.45-1600     จัดทำทะเบียนความเสี่ยง และแผนควบคุม/ลดความเสี่ยง

1600-16.30     สรุปผลการอบรม

คณะวิทยากร

วิทยากร
นายวีระ ซื่อสุวรรณ

วิทยากรอิสระ มีประสบการณ์การทำประเมินความเสี่ยงมากกว่า 10 ปี ในบริษัทชั้นนำ

กรรมการ ในคณะกรรมการความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วันที่จัด

27/04/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 20 เม.ย. 61
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

การประเมินความเสี่ยง_1.pdf