รหัสอบรม:

โครงการอบรมเรื่อง การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย



หลักการและเหตุผล
ในภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมการกลั่นน้ำมัน หรืออุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ ภาชนะรับความดันถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญในกระบวนการผลิตที่ออกแบบให้ใช้งานภายใต้ความดันและอุณหภูมิหนึ่งๆ จากแหล่งความร้อนภายในหรือภายนอก สามารถสนับสนุนการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ได้ออกแบบไว้ ด้วยความดันใช้งานที่สูงและสารทำงานที่อันตรายที่อยู่ภายใน ทำให้อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบร้ายแรงต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวม หรือต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ ดังนั้นภาชนะรับความดันจึงต้องถูกกำกับด้วยมาตรฐานต่าง ๆ เพื่อให้การใช้งานในอุตสาหกรรมนั้นเป็นไปได้อย่างปลอดภัย ตั้งแต่ การออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ การประเมินความเสี่ยง ก่อนการสร้าง การติดตั้ง รวมถึงการตรวจสอบระหว่างการสร้างและติดตั้ง การอำนวยการใช้ การดูแลรักษา การซ่อมแซม การตรวจสอบหลังการติดตั้งและเริ่มใช้งาน ซึ่งเนื้อหาของหลักสูตรอบรมนี้จะกล่าวถึงการตรวจสอบหลังการติดตั้งและเริ่มใช้งาน
การตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งาน ผู้ประกอบการและผู้ตรวจสอบจำเป็นต้องประเมินความเสี่ยงของภาชนะที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานมาแล้วระยะหนึ่งว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ สามารถใช้ต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด การประเมินดังกล่าวอาศัยความรู้ในการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้าง กลไกความเสียหายหลักของแต่ละตำแหน่งเฝ้าระวังที่กำหนด วิธีการตรวจสอบระดับความเสียหาย รวมถึงการประเมินอัตราการขยายตัวของความเสียหายนั้น ความเข้าใจผลกระทบจากการใช้งานหรือสารทำงาน การตรวจสอบอุปกรณ์ควบว่ามีสภาพพร้อมใช้ตามเงื่อนไขที่ออกแบบ หากภาชนะรับความดันได้รับการซ่อมแซมหรือดัดแปลง ผู้ตรวจสอบต้องมีความรู้ในเรื่องนี้อีกด้วย

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล วสท. ร่วมกับสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย เห็นความสำคัญในความปลอดภัยของการใช้งานภาชนะรับความดัน โดยเฉพาะการตรวจสอบหลังจากเริ่มใช้งาน จึงกำหนดจัดหลักสูตรอบรมนี้ขึ้นเพื่อให้ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอำนวยการติดตั้งและใช้งาน วิศวกรตรวจสอบ ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจการตรวจสอบภาชนะรับความดันหลังจากเริ่มใช้งานได้อย่างถูกต้อง และอย่างมีประสิทธิภาพ

 


 สมาชิก วสท. /สมาคมหม้อน้ำฯ 5,400 บาท/ท่าน
 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 6,000 บาท/ท่าน
 บุคคลทั่วไป 7,500 บาท/ท่าน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09:00 – 10:30 Introduction to API 510
10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00 การคำนวณออกแบบภาชนะรับความดัน
(joint efficiency, static head, thickness, nozzle reinforcement, welding size for attachment/opening, fillet welds, and reinforcement calculations)
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:30 กลไกความเสียหาย
14:30 – 14:45 พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 – 16:00 การประเมินความเสี่ยง และการประเมินอายุภาชนะรับความดัน

วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09:00 – 09:20 องค์ความรู้ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
09:20 – 10:00 การวางแผนการตรวจสอบ
10:00 – 10:45 CML / CMM / NDE
10:45 – 11:00 พักรับประทานอาหารว่าง
11:00 – 12:00 การตรวจสอบภายนอกและภายใน
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:00 การตรวจสอบภายนอกและภายใน (ต่อ)
14:00 – 14:15 พักรับประทานอาหารว่าง
14:15 – 16:00 การประเมินข้อมูลการตรวจสอบ

วันที่ 4ธันวาคม พ.ศ. 2563

08.30 – 09.00 ลงทะเบียน
09:00 – 10:00 การซ่อมและการดัดแปลง
10:00 – 10:45 การทดสอบความดัน
10:45 – 11:00 พักรับประทานอาหารว่าง
11:00 – 12:00 ความถี่ในการตรวจสอบ
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 13:45 อุปกรณ์ระบายความดัน
13:45 – 14:30 บันทึกและรายงาน
14:30 – 14:45 พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 – 15:05 ความปลอดภัยในการตรวจสอบ
15:05 – 16:00 WPS/PQR

คณะวิทยากร

ผศ.ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คุณสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลีเทค จำกัด (มหาชน)

วันที่จัด

02/12/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. /สมาคมหม้อน้ำฯ บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]
หรือสมัครผ่าน www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-ตรวจสอบภาชนะ-รุ่น2-1.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร