รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง

Transmission and Distribution System

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 (วันเสาร์-วันอาทิตย์)

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

 

 ** วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ขอให้ทุกท่าน นำเครื่องคิดเลขมาด้วย **

 

หลักการและเหตุผล

ระบบส่งไฟฟ้ากำลัง (Transmission System) หมายถึง ระบบการส่งกำลังไฟฟ้าจากระบบการผลิตไปยังระบบการจำหน่ายเพื่อขายกำลังไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟ โดยส่งกำลังไฟฟ้าในระดับแรงดันสูง ระบบส่งไฟฟ้ากำลัง ประกอบด้วย สายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) และสถานีไฟฟ้า (Substation)

สายส่งไฟฟ้าเปรียบเสมือนเส้นทางลำเลียงพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปยังอีกจุดหนึ่งที่อยู่ไกลออกไป โดยมีสถานีไฟฟ้าเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างสายส่งไฟฟ้าจากจุดต่างๆ และเป็นจุดที่แปลงระดับแรงดันไฟฟ้าสูง ลงเป็นแรงดันต่ำ เพื่อส่งไปยังผู้ใช้ไฟ

ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution System) หมายถึง ระบบการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ไปจนถึงผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ประกอบด้วย สายจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันกลาง หม้อแปลงจำหน่าย และสายไฟฟ้าแรงต่ำ

สายจำหน่ายไฟฟ้าจะเป็นเส้นทางในการกระจายพลังงานไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยไปยังจุดต่างๆที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าตั้งอย่  ด้วยแรงดันที่เหมาะสม ไม่สูงหรือตำจนเกินไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความปลอดภัย ส่วนหม้อแปลงจำหน่ายทำหน้าที่แปลงแรงดันจากระดับจำหน่ายให้เหลือแรงดันที่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปใช้งานได้

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิธีและขั้นตอนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการออกแบบสายส่งไฟฟ้า อันประกอบด้วย ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ การออกแบบสายส่ง การออกแบบทางไฟฟ้า การออกแบบป้องกันฟ้าผ่า และ การกำหนดเขตปลอดภัย เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของระบบจำหน่าย ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ถึงการออกแบบ มาตรฐานการติดตั้ง รวมทั้งอุปกรณ์ที่สำคัญที่เป็นส่วนประกอบของระบบจำหน่าย ทั้งระบบสายอากาศ ( Overhead system) และระบบสายใต้ดิน (Underground system) เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

วิทยากร

Ø    คุณปิยะชัย  สุขปลั่ง,            วิศวกรไฟฟ้า 9 กองมาตรฐานไฟฟ้า  ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

Ø    คุณรัชกร  ปานหอทอง         วิศวกรไฟฟ้า 7 กองวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

Ø    คุณจรูญ  อุทัยวนิชวัฒนา,      วิศวกรอิสระ, อดีตผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและโครงการระบบส่ง

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.00-12.00 น.  บรรยาย

¶ การออกแบบสายป้อน

¶ เสาไฟฟ้าและการยึดโยง

¶ สายไฟฟ้าและลูกถ้วย

¶ หม้อแปลง

¶ ระยะห่างสายไฟฟ้า

¶ เครื่องป้องกันกระแสเกิน

¶ เครื่องป้องกันแรงดันเกิน

12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.30 น.        ¶ การออกแบบระบบสายใต้ดิน

¶ ระบบสายใต้ดิน

¶ ท่อร้อยสายและบ่อพักสาย

¶ ก่อสร้างสายใต้ดิน

¶ สายใต้ดินและอุปกรณ์ประกอบ

วิทยากร: คุณปิยะชัย  สุขปลั่ง

คุณรัชกร  ปานหอทอง

 

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

09.00-.12.00 น.        ¶ ข้อมูลในการออกแบบสายส่ง

¶ การออกแบบสายส่ง

¶ สายไฟฟ้าและสายล่อฟ้า

¶ แรงดึงและการหย่อนตัวของสายไฟฟ้าและสายล่อฟ้า

¶ การออกแบบทางไฟฟ้า

¶ การออกแบบฉนวน

12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.        ¶ การออกแบบทางไฟฟ้า

¶ การออกแบบฉนวนอากาศที่เสาโครงเหล็ก

¶ การออกแบบป้องกันฟ้าผ่า

¶ การกำหนดเขตปลอดภัย

¶ เขตปลอดภัยด้านข้าง

¶ เขตปลอดภัยใต้แนวสาย

วิทยากร   จรูญ  อุทัยวนิชวัฒนา

หมายเหตุ:

เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น.        พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม

 

**วันที่ 28 มิถุนายน 2563   ขอให้ทุกท่าน นำเครื่องคิดเลขมาด้วย**

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563

เวลา 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.00-12.00 น.  บรรยาย

¶ การออกแบบสายป้อน

¶ เสาไฟฟ้าและการยึดโยง

¶ สายไฟฟ้าและลูกถ้วย

¶ หม้อแปลง

¶ ระยะห่างสายไฟฟ้า

¶ เครื่องป้องกันกระแสเกิน

¶ เครื่องป้องกันแรงดันเกิน

12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.30 น.        ¶ การออกแบบระบบสายใต้ดิน

¶ ระบบสายใต้ดิน

¶ ท่อร้อยสายและบ่อพักสาย

¶ ก่อสร้างสายใต้ดิน

¶ สายใต้ดินและอุปกรณ์ประกอบ

วิทยากร: คุณปิยะชัย  สุขปลั่ง

คุณรัชกร  ปานหอทอง

 

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563

09.00-.12.00 น.        ¶ ข้อมูลในการออกแบบสายส่ง

¶ การออกแบบสายส่ง

¶ สายไฟฟ้าและสายล่อฟ้า

¶ แรงดึงและการหย่อนตัวของสายไฟฟ้าและสายล่อฟ้า

¶ การออกแบบทางไฟฟ้า

¶ การออกแบบฉนวน

12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.        ¶ การออกแบบทางไฟฟ้า

¶ การออกแบบฉนวนอากาศที่เสาโครงเหล็ก

¶ การออกแบบป้องกันฟ้าผ่า

¶ การกำหนดเขตปลอดภัย

¶ เขตปลอดภัยด้านข้าง

¶ เขตปลอดภัยใต้แนวสาย

วิทยากร   จรูญ  อุทัยวนิชวัฒนา

หมายเหตุ:

เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น.        พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม

 

**วันที่ 28 มิถุนายน 2563   ขอให้ทุกท่าน นำเครื่องคิดเลขมาด้วย**

 

คณะวิทยากร

27-28/6/2563 Transmission and Distribution System

วิทยากร

Ø    คุณปิยะชัย  สุขปลั่ง,           วิศวกรไฟฟ้า 9 กองมาตรฐานไฟฟ้า  ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

Ø    คุณรัชกร  ปานหอทอง         วิศวกรไฟฟ้า 7 กองวิศวกรรมไฟฟ้า ฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

Ø    คุณจรูญ  อุทัยวนิชวัฒนา,      วิศวกรอิสระ, อดีตผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและโครงการระบบส่ง                                          การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

วันที่จัด

27/06/2020

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 19 มิ.ย. 63
สมาชิก วสท. / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

Transmission-and-Distribution-System-2563.pdf