รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้   รุ่นที่ 5
ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

หลักการและเหตุผล:
พลังงานไฟฟ้านับได้ว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนทางธุรกิจของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม และการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือการใช้พลังงานไฟฟ้านั้น ย่อมมีความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดความสูญเสีย ทั้งต่อ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน อย่างใหญ่หลวงได้เช่นกัน ความปลอดภัยในการทำงานจึงถูกกำหนดเป็นนโยบายที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เป็นกำลังหลักในการผลักดันให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของทุกองค์กร สำหรับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้านั้น กระทรวงแรงงานได้มีการออกกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของทุกองค์กรควรต้องได้มีการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ร่วมกับ ช่างเทคนิค วิศวกร ในองค์กร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของช่างผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ให้มีความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม :
o เพื่อเรียนรู้ถึงกฎหมายเกี่ยวกับงานไฟฟ้า กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง และความสำคัญของความปลอดภัย
o เพื่อเรียนรู้ถึงหลักการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับไฟฟ้าพื้นฐาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
o เพื่อเรียนรู้ถึงอันตราย การประสบอันตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกันที่ถูกต้อง
o เพื่อเรียนรู้ถึงระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย :
1. กฎหมายเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า
– กฎกระทรวงฯ ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558
– พรบ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานฯ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
2. ไฟฟ้าเบื้องต้น ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยต้องรู้
– แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า
– กฎของโอห์ม และกำลังไฟฟ้า
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
3. เครื่องมือ และการตรวจวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน
– การตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า
– การตรวจวัดกระแสไฟฟ้า
– การตรวจวัดความต้านทานไฟฟ้า
– การตรวจวัดความเป็นฉนวนไฟฟ้า
– การตรวจวัดความต้านทานหลักดิน
4. มาตรฐานทางไฟฟ้า, มาตรฐานสายไฟฟ้า พื้นฐานการใช้งาน
– สายไฟฟ้า มอก.11-2531 (มาตรฐานเก่า)
– สายไฟฟ้า มอก.11-2533 (มาตรฐานใหม่)
– มาตรฐาน เต้ารับ เต้าเสียบ มอก. 166-2549
– มาตรฐาน ชุดสายพ่วง มอก. 2432-2555
5. อันตราย การประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการป้องกัน
5.1 ไฟฟ้าดูด และการป้องกัน
5.2 ไฟฟ้าลัดวงจร และการป้องกัน
6. ระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
6.1 พลังงานไฟฟ้าสะสมในพื้นที่ทำงาน ที่อาจเป็นอันตราย
6.2 การปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าสะสม ก่อนลงมือปฏิบัติงาน
6.3 การประยุกต์ใช้ระบบ Lockout Tag out เพื่อความปลอดภัยในงานไฟฟ้า
7. การฝึกภาคปฏิบัติ และ Workshop ด้านความปลอดภัยไฟฟ้า

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

09:00 – 12:00
ทดสอบก่อนอบรม
o กฎหมายเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า
o ไฟฟ้าเบื้องต้น ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยต้องรู้
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 o เครื่องมือ และการตรวจวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน
o มาตรฐานทางไฟฟ้า, มาตรฐานสายไฟฟ้า พื้นฐานการใช้งาน

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

09:00 – 12:00
o อันตราย การประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการป้องกัน
o ระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Lockout Tagout)
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 การฝึกภาคปฏิบัติ และ Workshop ด้านความปลอดภัยไฟฟ้า
o การตรวจวัดทางไฟฟ้า
o อันตรายและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกัน อันตรายจากไฟฟ้า (PPE)
o ระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (Lockout Tagout)
มอบวุฒิบัตร, ปิดการอบรม

คณะวิทยากร

อ.วุฒิพงศ์ ปัทมวิสุทธิ์

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์
o วิศวกรที่ปรึกษา/วิทยากร
o ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไฟฟ้าโครงข่ายสื่อสาร คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมความปลอดภัย
การอบรม การบรรยายวิชาการ

อ.ชัยยา ปาณาราช

o (วศ.บ.)ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ. จังหวัดนครราชสีมา
o อาจารย์พิเศษ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา
o อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิศวกรอิสระ

ว่าที่ ร.ต.ธีรเทพ พราหมณ์มณี

o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ากำลัง (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
o กรรมการผู้ จัดการ บริษัท ออดิเนท จำกัด
o ออกแบบ งานด้านระบบไฟฟ้า
o ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน
o ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบป้าย
o วิทยากรหลักสูตรความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบอันตราย
จากไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
o อาจารย์พิเศษ ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

o วิทยากรหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป ด้านเครื่องจักร ปั้นจั่น เครื่องมือกล วิศวกรรมความปลอดภัย
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ตามคำสั่งแต่งตั้งของ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วันที่จัด

27/11/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

11-27-28-ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า-รุ่น-5.pdf