รหัสอบรม:

คลิกลงทะเบียน https://forms.gle/kV8AabiGSxfHsLYz9

หลักสูตรการอบรมออนไลน์เรื่อง
“แนวทางการออกแบบเพื่อก่อสร้างถนนและผิวทางสำหรับสามัญวิศวกรโยธา รุ่นที่ 3”
ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม พ.ศ.2564 ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

หลักการและเหตุผล
ในงานวิศวกรรมโยธา วิศวกรทุกคนคงไม่อาจหลีกเลี่ยงงานก่อสร้างคันทางและผิวทาง หากท่านทำงานเกี่ยวกับอาคารก็จำเป็นต้องมีถนนรอบโครงการ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับน้ำหนักบรรทุกมากเหมือนถนนที่ใช้สัญจรระหว่างเมืองแต่ขั้นตอนในการก่อสร้างและการควบคุมคุณภาพก็คล้ายคลึงกัน และหากท่านจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างถนนโดยตรงก็ยิ่งมีความจำเป็นที่ต้องทราบหลักการและวิธีการก่อสร้าง การควบคุมคุณสมบัติของวัสดุโดยละเอียด ต้องทราบขั้นตอนการออกแบบรวมทั้งค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นสำหรับวิศวกรโยธาผู้สนใจหรือเกี่ยวข้องกับงานทาง เพื่อทบทวนความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับวิศวกรโยธาที่จะสอบเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร

กลุ่มเป้าหมาย
วิศวกรโยธา นายช่าง อบต. และผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับถนนและผิวทาง หรือผู้ที่เตรียมตัวเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรโยธา

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

การก่อสร้างถนน
9.00 – 10.30 น. การจำแนกประเภทของดิน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล มีผล
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานกาแฟและอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การทดสอบดินที่เกี่ยวข้อง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล มีผล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การใช้ผิวทางชนิดต่างๆ
โดย คุณอานนท์ เชื้อฉุน
โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต
โดย คุณอานนท์ เชื้อฉุน
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานกาแฟและอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. การควบคุมงานผิวทางประจำโครงการก่อสร้าง
โดย คุณอานนท์ เชื้อฉุน

วันเสาร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564

การก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
9.00 – 10.30 น. วัสดุและคุณสมบัติ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานกาแฟและอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. โรงงานและกระบวนการผลิต
โดย ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
เครื่องจักรและเครื่องมือ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง
โดย ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานกาแฟและอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. การปูและการตรวจสอบ
โดย ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

คณะวิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล มีผล

อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นายอานนท์ เชื้อฉุน

วิศวกรโยธาชำนาญการ กรมทางหลวง

วันที่จัด

27/08/2021

สถานที่จัด

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 510
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร