รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้   รุ่นที่ 6
ระหว่างวันที่  27 – 28  มิถุนายน  พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

 

หลักการและเหตุผล:
พลังงานไฟฟ้านับได้ว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนทางธุรกิจของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม และการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือการใช้พลังงานไฟฟ้านั้น ย่อมมีความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดความสูญเสีย ทั้งต่อ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน อย่างใหญ่หลวงได้เช่นกัน ความปลอดภัยในการทำงานจึงถูกกำหนดเป็นนโยบายที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เป็นกำลังหลักในการผลักดันให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของทุกองค์กร สำหรับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้านั้น กระทรวงแรงงานได้มีการออกกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของทุกองค์กรควรต้องได้มีการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ร่วมกับ ช่างเทคนิค วิศวกร ในองค์กร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของช่างผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ให้มีความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม :
o เพื่อเรียนรู้ถึงกฎหมายเกี่ยวกับงานไฟฟ้า กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง และความสำคัญของความปลอดภัย
o เพื่อเรียนรู้ถึงหลักการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับไฟฟ้าพื้นฐาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
o เพื่อเรียนรู้ถึงอันตราย การประสบอันตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกันที่ถูกต้อง
o เพื่อเรียนรู้ถึงระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:
 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.), ระดับวิชาชีพ, ระดับหัวหน้างาน, ระดับบริหาร, คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.)
 ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบำรุง, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายบริการ
 วิศวกร  นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น. กฎหมายด้านความปลอดภัยไฟฟ้า และมาตรฐานทางไฟฟ้า สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
10.45 – 12.00 น. การตรวจระบบไฟฟ้า, ไฟฟ้าชั่วคราว, ไฟฟ้าในสำนักงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. (ต่อ) การตรวจระบบไฟฟ้า, ไฟฟ้าชั่วคราว, ไฟฟ้าในสำนักงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย
14.15 – 15.30 น. Workshop -การตรวจสอบตามกฎหมายความปลอดภัย
-เครื่องมือวัดและตรวจสอบระบบไฟฟ้า
-การตรวจระบบไฟฟ้าทางวิศวกรรมเบื้องต้น

15.30 – 16.00 น.  ทดสอบหลังอบรม

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563

09.00 – 10.30 น. ความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า, การตรวจเครื่องไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า, การเลือกใช้และดูแลอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE (Electrical system maintenance & PPE)
10.45 – 12.00 น. ระบบการขออนุญาตเข้าทำงาน และเทคนิคการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและแหล่งพลังงานด้วยเทคนิค Lockout Tagout (Permit to work and LOTO)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Workshop 1
การตรวจเครื่องมือไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า
การเลือกใช้และดูแล อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล PPE (Electrical system maintenance & PPE)
14.45 – 15.30 น. Workshop 2
การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและแหล่งพลังงานด้วยเทคนิค Lockout Tagout (Permit to work and LOTO)

15.30 – 16.00 น.  ทดสอบหลังอบรม

คณะวิทยากร

นายวุฒิพงศ์ ปัทมวิสุทธิ์

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์
o วิศวกรที่ปรึกษา/วิทยากร
o ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไฟฟ้าโครงข่ายสื่อสาร คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมความปลอดภัย
การอบรม การบรรยายวิชาการ

นายชัยยา ปาณาราช

o (วศ.บ.)ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ. จังหวัดนครราชสีมา
o อาจารย์พิเศษ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา
o อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิศวกรอิสระ

ว่าที่ ร.ต.ธีรเทพ พราหมณ์มณี

o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ากำลัง (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
o กรรมการผู้ จัดการ บริษัท ออดิเนท จำกัด
o ออกแบบ งานด้านระบบไฟฟ้า
o ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน
o ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบป้าย
o วิทยากรหลักสูตรความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบอันตราย
จากไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
o อาจารย์พิเศษ ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

นายวุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

o วิทยากรหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป ด้านเครื่องจักร ปั้นจั่น เครื่องมือกล วิศวกรรมความปลอดภัย
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ตามคำสั่งแต่งตั้งของ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วันที่จัด

27/06/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail: [email protected], Website: www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

06-27-28-ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า-รุ่น-6.pdf