รหัสอบรม:

สมัครได้ที่นี่ 

หรือที่ลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/1-ghj0Rc78Ry8kpcQgm8-xJs2Y1JfVm-B5dKO7bc1BH0/edit

***เลื่อนโครงการอบรมไม่มีกำหนด***

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การจำลองแผนงาน ระบบ BIM ด้วยโปรแกรม Navisworks รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 25 – 26  สิงหาคม  2564
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

เนื้อหา
เป็นการอบรมประกอบการปฏิบัติจริงโดยใช้โปรแกรมด้าน BIM มาช่วยในการวางแผนงานและเชื่อมโยงกับโมเดล 3 มิติเพื่อทำการจำลองแผนงานเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอ ควบคุม และติดตามโครงการได้

วัตถุประสงค์
เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาวิศวกรทุกสาขาที่ต้องการยกระดับการวางแผน การนำเสนอแผนงาน
การติดตามและการรายงานโครงการด้วยระบบ BIM

คุณสมบัติผู้อบรม
วิศวกรทุกสาขา ที่ต้องการใช้เทคโนยีด้าน BIM ในการวางแผนและการบริหารโครงการ

วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา เกาะกิ่ง
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

**โปรดอ่าน** สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสภาวิศวกร
กรณีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นสมาชิกสภาวิศวกร ผู้เข้าอบรมสามารถนําใบเสร็จ
ไปยื่นเพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ได้ไม่เกิน 1,000 บาท/คน/ครั้ง/ปี
(สอบถามข้อมูลหรือเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ได้ที่สภาวิศวกร โทรศัพท์ 1303)

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 25 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ BIM
 การนำเข้าโมเดล
 วิธีการแสดงโมเดล
 วิธีแสดงวัตถุและตั้งค่าสีให้โมเดล
 การแสดงรูปตัดโมเดล
 การสร้างและบันทึกมุมมอง
 การสร้างข้อความและป้ายเตือน
 การถอดปริมาณวัสดุ

วันที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ
 การตรวจสอบความขัดแย้งของโมเดล
 การตั้งค่ากลุ่มการเลือกเพื่อจำลองแผนงาน
 การสร้างแผนงาน
 การตั้งค่ากลุ่มการเลือกเพื่องานวางแผน
 การจำลองแผนงานด้วยโมเดล
 ต้นทุนโครงการและติดตามงาน
 การส่งออกและนำเข้าแผนงานด้วย Excel
 การส่งออกและนำเข้าแผนงานด้วย MS Project

คณะวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา เกาะกิ่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

25/08/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 20 ส.ค. 64
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-ระบบBIM-Navisworks-รุ่น2-1000สภา-เลื่อน.pdf