รหัสอบรม:

ลงทะเบียนได้ที่นี่

หรือ https://docs.google.com/forms/d/1reqwBsYM_H9UtLXn99zyex4TbYx_nA1_a0LPlnjVEB4/edit

****เลื่อนไม่มีกำหนดคะ****

การอบรมออนไลน์เรื่อง  การตรวจสอบ และแก้ไขอาคารเก่าและส่วนต่อเติม
ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน พ.ศ. 2564
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

หลักการและเหตุผล
อาคารเมื่อมีอายุการใช้งานมากขึ้น มักจะเกิดความเสียหาย เกิดขึ้นเนื่องจากความเสื่อมสภาพของโครงสร้าง หรือเสียหายเปลี่ยนแปลงใช้งาน รวมถึงอาคารส่วนต่อเติมที่มีการต่อเติมผิดวิธีก็มักจะพบความเสียหายจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากัน

ดังนั้น สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมการตรวจสอบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาโครงสร้าง รวมถึงแนวทางการแก้ไขซ่อมแซมโครงสร้าง จากวิทยากร ผู้ชำนาญการ และประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าว

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าของอาคาร วิศวกรผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาอาคารเก่า และผู้สนใจทั่วไป

 

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. การตรวจสภาพทางกายภาพ (Geometry Assessment)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึก (Detail Structural Inspection)
วิทยากรโดย นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

 

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. การแก้ไขซ่อมแซมอาคารเก่า และส่วนต่อเติม
– การซ่อมแซม หรือเปลี่ยนโครงสร้างอาคารที่เสียหาย
– การเสริมกำลังโครงสร้าง เพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้งาน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น. การเสริมฐานรากของอาคาร
การยกปรับระดับของอาคาร
การยกและย้ายอาคาร
วิทยากรโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร
ที่ปรึกษา อนุกรรมการคลินิกช่าง
นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
วาระ 2560 – 2562
วาระ 2563 – 2565

นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

อุปนายกคนที่ 3
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
วาระ 2560 – 2562
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สโตนเฮ็นจ์ จำกัด

วันที่จัด

08/09/2021

สถานที่จัด

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 510, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ64-1-ตรวจสอบอาคารเก่า-ต่อเติม2-2564-8-9-09-2564.pdf