รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การวางแผนเครื่องจักรกลเชิงป้องกัน รุ่นที่ 12 (เลื่อนไม่มีกำหนด)
ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหารงานทางด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมไปถึง การวางกลยุทธ์ในการวางแผน การจัดการ การออกแบบ และการนำเอาเครื่องมือและระบบต่างๆ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น เช่น Project Design, Shadow Programme ฯลฯ และอีกหลายอย่างที่ช่วยในการสนับสนุนในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานแบบเชิงรุก ดังนั้น ในปัจจุบันนี้การแข่งขันทางด้านธุรกิจได้ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งทุกคนจนถึงผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลย ว่าจะต้องมีการวางแผนหรือนโยบายในการลดต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อความอยู่รอดในการบริหาร รวมไปถึงทำให้สินค้าที่ผลิตมีต้นทุนที่ต่ำกว่าและมีคุณภาพที่ดีกว่าคู่แข่งขันให้ได้

วัตถุประสงค์
จะได้ทราบแนวทางในการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันแบบมืออาชีพ
สามารถนำไปใช้ในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง การบริหารและการจัดการ
ให้เข้าใจถึงการบริหารอย่างเป็นระบบ
ได้เรียนรู้กลยุทธ์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติ
ผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง, ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม, วิศวกร, หัวหน้าแผนกช่างเทคนิคที่ดูแลรับผิดชอบทางด้านเครื่องจักร, PM และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผู้ที่สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ
-ประวัติของการบำรุงรักษา
-10 modules ของงานบำรุงรักษาระดับ World Class
-วัตถุประสงค์ของการบำรุงรักษา
-โครงสร้างระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
-กรณีศึกษา (1)
-ความรับผิดชอบของการบำรุงรักษา
-เทคนิคในการปรับปรุงเครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-การคำนวณดัชนีวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร
-การออกแบบการวางแผนเครื่องจักรเชิงป้องกัน
-กรณีศึกษา (2)
-การกำหนดมาตรฐานการวางแผนการบำรุงรักษา
-กรณีศึกษา (3)
-การปรับปรุงการลดต้นทุน
-การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องจักร
-การนำระบบ CMMS มาช่วยในการวางแผนบำรุงรักษา

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. บรรยายหัวข้อ
-การออกแบบ การวางแผนเครื่องจักรใหม่
-กรณีศึกษา (4)
-การเตรียมข้อมูล
-การกำหนดแผนงานการบำรุงรักษา
-การออกแบบแผนการบำรุงรักษาภาพรวมพร้อมตาราง
-การออกแบบ Check Sheet
-การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้านการวางแผนการบำรุงรักษา
-เทคนิคในการปรับปรุงเครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
-กรณีศึกษา (5)
-Why – Why Analysis
-Kaizen
-กลยุทธ์สู่ Zero breakdown
-การวิเคราะห์ 6 M และ SWOT Analysis
-กรณีศึกษา (6)
-ปิดการอบรม

คณะวิทยากร

อ.จุมพล เกียรติสุวรรณ์

อ.จุมพล เกียรติสุวรรณ์
ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา (Maintenance Manager) /IBM Storage Product Thailand
Hitachi Global Storage Technologies (Thailand)
มีประสบการณ์งานด้านภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ปี
และเป็นวิทยากรให้กับองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ

วันที่จัด

27/04/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

04-27-28-การวางแผนเครื่องจักรกล12.pdf